Platy a počty zaměstnanců v sociálních službách v letech 2013 až 2015

Pro odvětví sociální péče ze státního rozpočtu České republiky v posledních letech bylo a doposud stále je poskytováno stále méně peněz, než by toto odvětví služeb zasluhovalo. Ačkoli naše společnost rychle stárne, byla v posledních letech sociální péče výrazně zanedbávána a na oprávněné nároky poskytovatelů se pohlíželo jako na odsávání peněz z rozpočtu státu.

Příjmy zaměstnanců sociální péče se pohybovaly hluboko pod průměrnou hrubou měsíční mzdou ČR, která za rok 2015 dosahovala částky 26 467 Kč. Tato mzda byla  proti roku 2014 vyšší o 860 Kč, tedy nárůst činil 3,3 %.

Tabulka č. 1 dokumentuje, že v odvětví sociální péče průměrný hrubý měsíční plat celkem za rok 2015 dosáhl 20 186 Kč, takže proti roku 2014 činil nárůst 1094 Kč, tedy 5,7 %. Byla to z velké části zásluha odborů a dalších odborných organizací zabývajících se sociální péčí, které pro rok 2015 vyjednáváním s vládou a poslanci zajistily navýšení o 3 % a 5 % objemu mzdových prostředků v kapitole MPSV. Celková výše průměrného platu pak byla ovlivněna skladbou odvětví sociální péče a strukturou kategorií zaměstnanců včetně jejich odborností a specializací.

Podíváme-li se do tabulky č. 1, nejvyšší meziroční nárůst průměrného platu byl zaznamenán ve službách zdravotnických v profesí: fyzioterapeuti o 2648 Kč, tedy o 11,8 %, sanitáři o 2227 Kč, což činí 12 %, a ergoterapeuti o 2076 Kč, tedy 10,3 %.

K meziročnímu poklesu průměrného platu pak došlo v profesích: lékaři o 1436 Kč, tedy o 3,5 %, zdravotničtí asistenti o 694 Kč, což činí 3,0 %, a učitelé odborného výcviku o 363 Kč, tedy o 1,5 %. K dalšímu poklesu došlo u profese maséři a speciální pedagogové, kde pokles byl malý.

Tabulka č. 2 dokumentuje průměrný evidenční počet zaměstnanců a jeho meziroční nárůst či pokles. K 31. 12. 2015 počet zaměstnanců činil 43 758,9 osob, byl zaznamenán meziroční přírůstek o 1190,3 osob, tedy o 2,8 %.

Nejvyšší meziroční nárůst počtu zaměstnanců byl zaznamenán v sociálních službách u profese: přímá obslužná péče o 718,9 osob, tedy o 5 %, základní výchovná nepedagogická činnost o 369,1 osob, tedy o 8,7 %, a sociální pracovníci o 134,3 osoby, tedy o 7,7 %. Dále pak k většímu přírůstku došlo u profese všeobecné sestry o 31,7 osob, tedy o 0,7 %, a k menšímu přírůstku došlo též u profese: speciální pedagogové cca o 5 osob, tedy o 11,9 % a lékaři cca o 4 osoby, tedy o 24,3 %. Další nárůsty počtu zaměstnanců byly zanedbatelné.

Větší meziroční úbytek byl zaznamenán u profese: vychovatelé o 51 osob, tedy o 13,3 %, sanitáři o 25,2 osob, tedy o 21,6 %, a ošetřovatelé o 14,8 osob, tedy o 14,6 %. Další úbytky zaměstnanců nebyly tak markantní.

Tabulka č. 3 informuje o prostředcích na platy zaměstnanců sociální péče. Meziroční nárůst u zaměstnanců celkem činil 10 589 917,3 tisíc Kč, což znamená navýšení o 8,7 %. Největší položku sociální péče představují pracovníci v sociálních službách s hodnotou 5 481 816,5 tisíc Kč (což činí 51,7 % celkových prostředků na platy), která se meziročně navýšila o 12,7 %. Druhou položkou jsou ostatní služby s hodnotou 3 110 216,2 tisíc Kč (tedy 29,3 % celkových prostředků na platy), navýšení představuje 5,4 %. Třetí významnou položku představují služby zdravotnické, kde byl dokumentován nárůst na 1 888 378,3 tisíc Kč (17,8 % celkových prostředků na platy), navýšení představuje 9,6 %. Čtvrtou položkou jsou služby pedagogické, kde naopak byl zaznamenán meziroční pokles na 119 501,9 tisíc Kč (1,1 % celkových prostředků na platy), tedy snížení o 4,4 %. Tak jak byl zaznamenán meziroční přírůstek v položce prostředky na platy v jednotlivých profesích, s menšími odchylkami byl obdobně zaznamenán i nárůst přepočtených počtů zaměstnanců. K nejvyšším poklesům počtu zaměstnanců docházelo shodně u stejných profesí jako u položky prostředky na platy.

Tabulky viz níže jako soubor ke stažení.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 17. 3. 2021 / 18:36

Odměny v sociálních službách

Odměny v sociálních službách budou pro všechny zaměstnance a bude záležet pouze na ředitelích jednotlivých organizací, zda si o dotační titul požádají.

Aktuality 20. 1. 2021 / 19:26

Změny v odměňování a další od 1. 1. 2021 + tabulky platových tarifů

Od 1. 1. 2021 dochází k výrazným změnách v odměňování zaměstnanců, byly schváleny nové tabulky platových tarifů, mění se také výše cestovních náhrad, výše důchodů.

Aktuality 12. 6. 2020 / 10:26

Platy ve zdravotnictví a sociálních službách v letech 2018-2019

Přinášíme statistiku vývoje platů ve zdravotnictví a sociálních službách v letech 2018-2019 v porovnání s dalšími profesemi odměňovanými platem.

Načíst další
 
Napište nám