Sekce jednaly s hlavní sestrou ČR Alicí Strnadovou

V úterý 20. února 2024 se na odborovém svazu sešly sekce nelékařských zdravotnických pracovníků pod vedením řídící sekce Dagmar Volkové a sekce nemocnic pod vedením řídící sekce Bc. Moniky Stejnerové s hlavní sestrou Mgr. Alice Strnadovou, MBA, a její kolegyní Lenkou Dragounovou. Jednání se dále zúčastnila předsedkyně odborového svazu Bc. Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Mgr. Jana Hnyková, která setkání moderovala, místopředseda Lubomír Francl, vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková a další hosté.

Na programu společného jednání bylo vzdělávání všeobecných sester a připravované legislativní změny, kompetence nelékařského zdravotnického personálu, komora sester a benefity pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

V úvodu jednání hlavní sestra Alice Strnadová poděkovala předsedkyni odborového svazu Dagmar Žitníkové za její práci ve prospěch všech nelékařských profesí a také za finanční prostředky na platy a mzdy v loňském roce.

Ve vzdělávání všeobecných sester se nepřipravují žádné změny. V současné době probíhají jednání s odbornými společnostmi o vývoji tohoto povolání. Z legislativních prací je na pořadu proces spojený s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, a váže se na úpravu činností sestry pro hojení ran. Ministerstvo zdravotnictví a hlavní sestra řeší v současné době nedostatek nelékařských pracovníků. Podkladové materiály Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR jsou velmi alarmující pro budoucnost především v lůžkových zdravotnických zařízeních. Chybí kapacity a rozložení vzdělavatelů v ČR.

Problém je navýšení míst na zdravotních školách, které je v gesci krajů, i navýšení míst na vysokých školách, které je zase v kompetenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Probíhají jednání s hejtmany kvůli navýšení kapacity zdravotnických škol pro praktické sestry v jednotlivých krajích. Jedná se také o navýšení kapacit na vysokých školách. Vyšší odborné školy mají prý kapacit dostatek.

Předsedkyně Žitníková v diskuzi připomněla požadavky odborového svazu, které mají přivést do zdravotnictví nové absolventy a udržet stávající zdravotníky. Ve vztahu k nástupům nových studentů odbory navrhovaly navýšení kapacit zdravotnických škol a poskytování stipendií studentům. Pro udržení zdravotníků odborový svaz opakovaně předkládal návrhy na lázeňskou nebo rehabilitační péči, odchodné pro zdravotnické pracovníky, zvláštní výsluhový příspěvek, návrh na vytvoření právního prostředí, které umožní zdravotnickým pracovníkům dřívější odchod do důchodu bez krácení výše důchodů, a další stabilizační opatření. Vše odborový svaz předložil na jednání pracovní skupiny pro stabilizaci personálu ve zdravotnictví a pro odměňování. Klade důraz na sjednocení odměňování nelékařských pracovníků, ale i ostatních zaměstnanců ve zdravotnictví. Proporcionální růst mezd a platů musí být v souladu s růstem platů a mezd u lékařů. Navrhuje posunout nelékařské pracovníky až do 14. platové třídy dle náročných činností a jejich vzdělání. Chce upravit pracovní podmínky zaměstnancům a zajistit jejich dostatečné množství. Bez nelékařských pracovníků se nezajistí ošetřovatelský proces, a proto je nutné věnovat těmto profesím velikou pozornost a naplánovat celkový koncept stabilizace pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Diskuze dále směřovala na prostupnost oborů dětská sestra a všeobecná sestra, problematiku záchranářů a délku praxe na oddělení ARO atd.

Hlavní sestra Alice Strnadová uvedla, že se prostupností oborů intenzivně zabývají a v současné době se srovnávají vzdělávací programy obou oborů. V pracovní skupině na Ministerstvu zdravotnictví se diskutuje také o délce praxe pro záchranáře a o jejich kompetencích. Dále se diskutuje také o transformaci VOŠ na neuniverzitní školy, o problematice zdravotnických lyceí a členky sekcí ocenily možnost stipendií v některých lůžkových zdravotnických zařízeních. K dalšímu bodu, který se týkal kompetencí nelékařského zdravotnického personálu, hlavní sestra podpořila požadavek odborů, že se zvyšujícími se kompetencemi je nutné ohodnotit finančně nelékařský personál. Jednání jsou komplikovaná a zatím se jde cestou certifikovaných kursů, kde dochází k prohloubení dílčích kompetencí.

Vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková upozornila, že platový postup je zastaven na 32 letech a při prodloužení věku odchodu do důchodu je to nesystémové. Zaměstnanci volají pro navýšení platového postupu o další roky.

Třaskavý bod vázající se ke komoře sester všichni očekávali s napětím, v jaké fázi je jeho návrh. Hlavní sestra informovala, že návrh ještě neviděla, jeho předloha je na legislativním odboru Ministerstva zdravotnictví. Podle dosavadních informací je v návrhu zakotveno nepovinné členství. Podle hlavní sestry by komora měla být silná profesní organizace, která se bude obhajovat práci nelékařských pracovníků po odborné stránce. Měla by se zabývat vzděláváním, nyní není žádná kontrola nad vzděláváním, každá nemocnice si to provádí sama. Komunita sester je v povinnosti být v komoře rozpolcená, část komoru chce a část ji odmítá. Komora by už neměla povinnost registrovat nelékařské pracovníky, protože to provádí národní registr. Mladí pracovníci nemají chuť být v komoře, nechtějí se nikde sdružovat.

Předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková vysvětlila dlouhodobý postoj odborového svazu a podstatu komor. Připomněla, že komory by měly vznikat u nezávislých profesí, ale práce sester je práce závislá. Kvůli povinnosti být registrován dochází k pnutí také u lékařů. Další argumenty, které byly dříve používány pro vznik komory, bylo vytvoření centrálního registru sester a přenesení vzdělávání na komoru. Dnes máme zákonem vytvořen centrální registr, kde jsou data o sestrách od poskytovatelů zdravotní péče a také od vzdělavatelů. Odborový svaz spolupracuje s Českou asociací sester na sjednocení odměňování a na dalších dohodnutých prioritách. Vznik komory je otázkou diskuzí, v OS převládá názor, že komora sester není potřeba. Tento názor podpořily také členky obou sekcí.

Jednotlivé body se prolínaly a v oblasti benefitů pro nelékařské zdravotnické pracovníky hlavní sestra podpořila výsluhy a odchodné.

Lenka Dragounová upozornila na ocenění Alice Masarykové za přínos v ošetřovatelství. Ceny se předávají v Senátu a je to pod záštitou Evy Pavlové.

V závěrečném jednání se obě sekce shodly na přínosu společného jednání a navrhly další společné jednání v říjnu 2024. Poděkování patří hlavní sestře za její účast na společném jednání a za diskuzi o problémech, které se dotýkají všech nelékařských zdravotnických pracovníků. Je důležité si vyměňovat informace, zkušenosti a názory na věci, které mohou přinést zlepšení v práci všech nelékařských pracovníků.

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 13. 11. 2023 / 10:41

Sekce nelékařů: Kdo jsme a jak pracujeme?

Jsme sekce nelékařských zdravotnických pracovníků. Během roku 2023 jsme na svých jednáních jednaly o mnoha palčivých tématech a daly jsme různá doporučení.

Aktuality 17. 8. 2022 / 18:57

Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků – plnění programu OS

Zpráva sekce nelékařských zdravotnických pracovníků o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Aktuality 9. 3. 2022 / 18:30

Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků jednala o odměňování

Jednání výboru sekce nelékařských zdravotnických pracovníků se konalo 24. ledna, z epidemických důvodů a kvůli velké vytíženosti členů sekce se konalo on-line.

Načíst další
 
Napište nám