Sociální tripartita o legislativním plánu MPSV a revizi dávek

Z pověření vrchní ředitelky sekce rodinné politiky a sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Bc. Zdislavy Odstrčilové byl svolán tripartitní pracovní tým pro sociální otázky (sociální tripartita) na čtvrtek 22. února. Věnoval se plánu legislativních prací MPSV na rok 2024 a revizi sociálních dávek.

Legislativní plán MPSV

V bodě, který se věnoval legislativnímu plánu MPSV na rok 2024, byly představeny stěžejní zákony, kterým se v současné době ministerstvo intenzivně věnuje.

Patří sem zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úpravou zdravotních a sociálních služeb, tzv. změnový zákon. ,,Cílem je zavedení a definice tzv. sociálně-zdravotních služeb, které umožní v rámci jedné služby zkombinovat sociální službu se zdravotní službou a jejich poskytování efektivně koordinovat, definice klienta dlouhodobé péče a jeho potřeb a nároků a optimalizace a sjednocení poskytování systému dlouhodobé péče, nastavení jednotného vnímání kvality, a to jak na vstupu, tak i v procesu poskytování, zvýšení dostupnosti dlouhodobé péče a zvýšení efektivnosti využití stávajících zdrojů financování tak, aby systém adekvátně reagoval na potřeby klientů.“

Dále se ministerstvo věnuje zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některým dalším zákonům. Mělo by dojít ke změnám, které zefektivní a zrychlí proces posuzování zdravotního stavu pro účely dávkové pomoci. Přesune rozhodování o příspěvku na péči z úřadu práce na Institut posuzování zdravotního stavu.

V zákoně o vodících a asistenčních psech by se měly vyřešit problémy pro přístupová práva do řady provozoven a dopravních prostředků. Měla by se sjednotit úprava při poskytování příspěvků pro různé psy se speciálním výcvikem atd.

Další v řadě je novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. ,,Cílem návrhu je zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů, kdy se navrhuje například rozvolnění pravidel pro opakování pracovních poměrů na dobu určitou v případě zástupu za zaměstnance čerpajícího mateřskou a rodičovskou dovolenou, prodloužení zkušební doby a možnost jejího dodatečného prodloužení, zavedení běhu výpovědní doby již od okamžiku doručení výpovědi, prodloužení některých objektivních a subjektivních lhůt při rozvazování pracovního poměru z důvodu porušení „pracovní kázně“, změna právní úpravy pracovní doby a rozvolnění úpravy skončení pracovního poměru.“

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, se věnuje zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Zjednodušuje a optimalizuje procesy spojené s bezpečností práce a výkonem činností v této oblasti v praxi. Má modernizovat a aktualizovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s tím i snížit náklady.

Vedle těchto novel se ministerstvo věnuje novele zákona o sociálních službách a novému zákonu tzv. profesnímu zákonu pro sociální pracovníky. Vedle těchto důležitých zákonů se připravují i novely nařízení vlády:

  • nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2023, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2023, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2025 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2025 a o zvýšení důchodů v roce 2025,
  • nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
  • nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů,
  • nařízení vlády o koeficientu pro stanovení výše minimální mzdy a o vymezení ztíženého pracovního prostředí,
  • nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů,
  • nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2025,
  • nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2025 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení,
  • nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Revize sociálních dávek

V druhé části jednání pracovního týmu byla na žádost ČMKOS představena tzv. revize sociálních dávek. Jednání se zúčastnil zástupce sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek MPSV.

V prezentaci byla představena celá konstrukce dávek, kdy se má podle předkladatelů sloučit příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení do jedné super dávky, kterou nazvali dávkou státní sociální pomoci. Každý žadatel by se měl posuzovat individuálně a měla by se ocenit jeho snaha o zapojení na trhu práce a pomoc by měla směřovat k rodinám. Ten, kdo snahu mít nebude, dostane méně na dávkách. Záměrem MPSV a připravovaných změn je zabránit zneužívání dávek. Do zákona by se mělo zavést i provádění majetkového testu.

Ministerští úředníci intenzivně na zákonu pracují a účinnost zákona se předpokládá v průběhu roku 2025. Před tím bude navazovat přechodné období půl roku, kdy se bude přecházet ze současného systému na novou dávku. O dávku bude možné požádat i on-line.

Na závěr byl představen nový ředitel oboru koncepce sociálních služeb a sociální práce MPSV Mgr. Pavel Polák.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:52

První jednání Rady pro inspekce kvality sociálních služeb

V úterý 9. dubna se na Ministerstvu práce a sociálních věcí konalo první jednání Rady pro inspekce kvality sociálních služeb.

Aktuality 8. 4. 2024 / 13:45

Výbor sekce jednal o personální situaci, platech i FKSP

V pondělí 11. března jednal výbor sekce sociál. Zabýval se personální situací, nedostatkem pracovníků v přímé péči, nedostatkem všeobecných sester, fluktuací zaměstnanců.

Aktuality 28. 3. 2024 / 10:12

S ministrem Jurečkou o platech, penzích a platovém zařazení

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Načíst další
 
Napište nám