Sociální tripartita se zabývala financováním sociálních služeb

V pátek 8. září se na Ministerstvu práce a sociální věcí sešli sociální partneři na jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální otázky, který řídil náměstek ministra pro legislativu a lidská práva Mgr. Petr Krčál.

Prvním bodem jednání bylo dofinancování sociálních služeb v roce 2017. Všichni zúčastnění s potěšením vyslechli informaci o celkovém objemu financí pro sociální služby, který letos dosáhne částky 11,2 mld. Kč. Navýšení má také samozřejmě souvislost se zvýšením platů a mezd a všichni členové pracovního týmu si znovu poděkovali za vzájemnou pomoc a podporu při prosazení navýšení platů a mezd od 1. července.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková navrhla, aby se tým zabýval také financováním sociálních služeb v roce 2018 a návrhem státního rozpočtu pro oblast sociálních služeb. V této souvislosti seznámila přítomné se stanoviskem OS k návrhu státního rozpočtu. Stanovisko viz níže jako soubor ke stažení.

Sociální partneři s propočtem odborového svazu souhlasí a byla shoda na tom, že se ze státního rozpočtu musí pro sociální služby uvolnit minimálně 14 mld., optimálně pro jejich další rozvoj 15 mld. To také členové pracovního týmu schválili v usnesení.

Dalším bodem měla být informace k novele vyhlášky č. 505/2006 Sb. Bod byl okomentován zástupci MPSV ústně, novela se bude muset připravit, ale nyní se s ní do konce vládního období nepočítá.

Prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký uvedl, že zaměstnavatelé v souvislosti s valorizací důchodů navrhují vyhlášku upravit a zvýšit ceny za stravu a ubytování. Mimo to je potřeba upravit i oblast inspekcí sociálních služeb.

Odbory sdělily, že informace berou na vědomí.

V následujícím bodě sociální partneři hodnotili uplynulé období. Všichni společně opět pochválili vzájemnou spolupráci, díky které se dařilo řešit problémy a hlavně zlepšit pracovní a platové podmínky zaměstnanců v sociálních službách.

Řídící týmu Mgr. Petr Krčál poděkoval celému týmu za výbornou spolupráci a vysoké pracovní nasazení.

Jiří Horecký také poděkoval za spolupráci a zvláště za zvýšení dynamiky práce týmu pod vedením Petra Krčála.

Předsedkyně Žitníková se k poděkování za spolupráci všem zástupcům sociálních partnerů připojila a navíc také poděkovala za spolupráci zástupcům krajů. Dále sdělila, že nejvíce si na dosavadní spolupráci cení toho, že sociální partneři v případě rozdílných stanovisek hledali cesty ke shodě a neprohlubovali neshodu. Na práci týmu má obrovský podíl jeho řídící a Petr Krčál řídí tým výborně. Celý tým vyjádřil také poděkování zástupcům MPSV a zvláště bývalé řídící, náměstkyni ministryně Zuzaně Jentschke-Stöcklové.

Další bod se věnoval podnětům sociálních partnerů k další spolupráci.

Za odbory předsedkyně Žitníková navrhla, pro zkvalitnění práce týmu, aby se stanovil roční plán práce týmu a určily se okruhy problémů, které chtějí a potřebují sociální partneři řešit. Určitě by také bylo vhodné, aby se členové týmu po ukončení jednání dohodli přímo na dalším termínu. Návrh byl přijat kladně.

Jako problém předsedkyně OS a ostatní členové vnímají, že se jednání neúčastnila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Do jiných týmů při projednávání zásadních bodů ministři přicházejí a to bude potřeba s příštím ministrem nebo ministryní dořešit.

V posledním bodě jednání se tým zabýval otázkami digitalizace a robotizace společnosti a řešil problematiku Aliance Společnost 4.0.

Sociální partneři se shodli, že v souvislosti se změnami na trhu práce, které nás v budoucnosti očekávají a budou mít na naše životy ať přímé či nepřímé dopady, je nutné se k této problematice vracet opakovaně a řešit ji průběžně.

Předsedkyně Žitníková podotkla, že Česká republika se sice na změny připravuje, ale v sociální oblasti se diskuze, která běží například v severských zemích, zatím ani nerozjela. Na úplném konci jednání si účastnící dohodli, že se sejdou v listopadu. Návrhy na projednání okruhů potřebných témat sociální partneři předají tajemnici týmu.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 15. 7. 2024 / 19:23

Tzv. dobrovolné kompetence zdravotnických záchranářů v ČR

Časy se mění a roste poptávka po vyšších kompetencích zdravotnických záchranářů. Ovšem změny musí nejprve nastat v legislativě a teprve potom se mohou zavádět v praxi a ne opačně.

Aktuality 14. 7. 2024 / 21:04

iWorCon pro zlepšení podmínek zaměstnanců v sociálních službách

EPSU, výbor sektorového sociálního dialogu pro sociální služby (EPSU HSS) a Federace evropských sociálních partnerů (FESE) se zasadily o projekt pro zaměstnance v sociálních službách pod názvem iWorCon. 

Aktuality 12. 7. 2024 / 14:43

Změny u DPP a DPČ od 1. 7. 2024

Oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), zasáhla od konce roku 2023 řada zásadních změn.

Načíst další
 
Napište nám