Vedení OS se na poradách ve všech krajích sešlo s předsedy odborových organizací

V dubnu jsme ukončili naše pravidelné jarní porady s předsedy a dalšími členy našich odborových organizací v jednotlivých krajích. Cílem bylo již tradičně vzájemně se informovat o dění jak na celostátní úrovni, tak na úrovni krajů i jednotlivých organizací.

První část porad byla věnována vnitrosvazovým informacím. Vzhledem k tomu, že letošní rok je rokem, kdy se bude v termínu 22. – 24. listopadu konat v Praze již VIII. sjezd OSZSP ČR, tak byl úvod této části věnován jeho přípravě. Hovořilo se o dokumentech OS, ať už jde o program OS, stanovy nebo finanční řád. Na poradách byly předloženy k projednání návrhy na úpravu těchto dokumentů.

Program odborového svazu

Program OS je široký, je rozdělen do sedmi základních okruhů. Jeho plnění bylo hodnoceno loni na podzim na krajských konferencích a bude se o něm jednat samozřejmě i na sjezdu. Zástupci našich organizací byli opět vyzváni, aby posílali náměty na změny či jiné podněty týkající se programu OS na odborový svaz, a to místopředsedkyni OS Ivaně Břeňkové.

Stanovy odborového svazu

Další dokument, ve kterém se připravují změny, jsou stanovy odborového svazu. Návrhy na změny je možné rozdělit do tří kategorií:

1. Návrhy na zpřesnění podle legislativy a potřeb – zde jsou připravované úpravy pouze technické, aby text stanov byl v souladu s platnou legislativou.

2. Návrhy na možnost rozšíření naší členské základny – v návrhu je návrat článku, který říká, že členem OS může být prakticky kdokoliv.

3. Návrhy na úpravu sankcí pro ZO, které si neplní své povinnosti. Návrh tzv. sankčního řádu jsme do našich organizací posílali již 28. února 2018, takže jste se s nimi již mohli seznámit. Je jasné, že sankce jsou vždy nepopulární, ale současné stanovy nemají kromě zrušení celé odborové organizace žádnou možnost sankcí proti těm ZO, které si neplní své povinnosti vyplývající z našich dokumentů.

Odborové organizace byly i tady vyzvány, aby případné připomínky nebo návrhy na úpravu stanov zasílaly na odborový svaz, a to předsedkyni OS Dagmar Žitníkové.

Finanční řád odborového svazu

Třetím dokumentem, jehož návrh na úpravu se připravuje, je finanční řád OS. Vzhledem k tomu, že ceny za služby, materiál a další náklady na provoz OS se zvyšují, a také i díky tomu, že v minulých letech zvláště v těch organizacích, kde je odměňování platem, byl nárůst platů zásluhou vyjednávání a tlaku odborového svazu v minulých letech poměrně velký, bylo rozhodnuto předložit na poradách s předsedy návrh na valorizaci odvodů členských příspěvků na další volební období. Po dohodě byl zvolen model, který byl již použit na V. sjezdu OSZSP ČR, kde bylo rozhodnuto o postupné valorizaci odvodů členských příspěvků na celé volební období.

Diskutovalo se i možnosti změnit celý systém odvodů členských příspěvků tak, že by jednotlivé organizace neposílaly paušální částku za člena, ale určité procento z celkové částky, kterou odborová organizace v daný měsíc vybere (například 35 – 40 %). Zde by ale bylo nutné znát přesně částky, které jednotlivé odborové organizace na svých příspěvcích vyberou.

I v tomto případě byly odborové organizace vyzvány, aby posílaly své připomínky a náměty na odborový svaz, tentokrát na adresu místopředsedy OS Lubomíra Francla.

Povinnosti vůči rejstříkovým soudům

Dalším bodem programu byly informace o povinnostech odborových organizací vyplývajících z legislativy jak ČR, tak EU.

V povinnostech vůči rejstříkovým soudům došlo od 1. 1. 2018 k několika změnám. Mezi ty nejdůležitější patří:

1. Znepřístupnění údajů o členech orgánu odborové organizace – údaje zapisované do veřejného rejstříku o členech výboru a členech dozorčí rady (revizorovi) jsou od 1. 1. 2018 ze zákona znepřístupněny veřejnosti. V případě, že bude chtít odborová organizace zpřístupnit uvedené údaje veřejnosti, musí o to písemně požádat rejstříkový soud.

2. Místní příslušnost rejstříkových soudů – od 1. 1. 2018 je k řízení o návrhu příslušný krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud osoby, jíž se zápis ve veřejném rejstříku týká, takže ve výsledku to znamená, že odborová organizace musí posílat veškeré dokumenty na místně příslušný soud.

3. Zápis změn do veřejného rejstříku – zde bychom chtěli upozornit, že do veřejného rejstříku je i nadále nutné zapisovat veškeré změny (například nově zvolený výbor, odstoupení člena výboru z funkce, změnu názvu atd.) prostřednictvím inteligentního formuláře na internetových stránkách www.justice.cz. Vyplněný inteligentní formulář spolu s průvodním dopisem, ve kterém odborová organizace ve stručnosti popíše požadovanou změnu, a dalšími podklady (například čestné prohlášení člena orgánu odborové organizace pro účely zápisu do veřejného rejstříku) je nutno zaslat na adresu místně příslušného krajského soudu.

I nadále platí povinnost odborových organizací zveřejnit účetní závěrky. Formulář na zveřejnění účetní závěrky za rok 2017 byl odborovým organizacím zaslán.

Pozor: Pokud odborová organizace ještě nemá splněny své povinnosti vůči rejstříkovým soudům, je nutné velmi rychle požadované zápisy provést, pokud nebude splněno, hrozí možné sankce.

Povinnosti vyplývající z GDPR

Dne 25. května 2018 vstoupí v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Toto nařízení nahradí dosavadní českou právní úpravu, tedy zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že odborové organizace při výkonu své činnosti zpracovávají určité osobní údaje, musí se i ony obecnému nařízení přizpůsobit. Z tohoto nařízení pro ně vyplývá, že každá odborová organizace je povinna vypracovat dokument, který upravuje způsob zpracování osobních údajů v rámci organizace. Vzor dokumentu Směrnice o zpracování osobních údajů v odborové organizaci byl do odborových organizací již zaslán.

Benefity pro členy odborového svazu

Hovořilo se také o benefitech, které pro své členy odborový svaz vyjednal, ať už jde o pojištění právní ochrany u pojišťovny D.A.S., T-Mobile, nebo pojištění na škodu způsobenou zaměstnavateli u ČPP.

U těchto benefitů dochází v současné době k některým změnám, o kterých budeme v nejbližší době informovat.

Situace v krajích

V další části se hovořilo o situaci v krajích. Kromě zprávy krajských rad se diskutovalo o personální situaci a o odměňování. Zde se bohužel opět potvrdilo, že jsou velké rozdíly v zařízeních, kde se odměňuje platem, a těch, kde se odměňuje mzdou. Znovu se ukázalo, že náš požadavek na sjednocení odměňování je oprávněný a budeme ho i nadále prosazovat.

V Ústeckém kraji se porady zúčastnili již tradičně nejvyšší představitelé Krajské zdravotní, a. s. – viz následující článek, který byl zveřejněn na webu Krajské zdravotní.

V Olomouckém kraji krajská rada a členové vedení odborového svazu poděkovali za práci bývalé předsedkyni ZO Psychiatrické nemocnice Bílá Voda Michaele Romankiewicz a předali jí Čestné uznání OSZSP ČR – viz foto na předcházející straně.

Aktuální dění v resortech

Samozřejmě se hovořilo i o politické situaci a o aktuálním dění v resortech, ve kterých náš svaz působí. Aktuální informace průběžně do našich organizací posíláme.

Podzimní konference budou volební!

Jak už bylo zmíněno, letošní rok je rokem sjezdu. Podzimní krajské konference tedy budou velice důležité. Budou se na nich volit nové krajské rady, členové výkonné rady a delegáti sjezdu. Proto bych vás chtěl i zde vyzvat, abyste si již začali připravovat nominace nejen do výše uvedených orgánů, ale i do dozorčí rady OS a na vedení svazu, které bude na sjezdu voleno.

Zároveň připomínám, že delegáti krajské konference musí přinést potvrzení své ZO, že jsou za tuto ZO řádnými delegáty. Bez tohoto potvrzení se bohužel nebudou moci krajské konference jako řádní delegáti zúčastnit, a tím ani nebudou být v případě své nominace voleni.

Závěrem bych chtěl konstatovat, že porady s předsedy byly konstruktivní, účast byla ve většině případů velice dobrá a pro vedení OS byly informace získané na těchto poradách důležité pro další činnost.

Děkujeme a těšíme se na viděnou na krajských konferencích.

Podobné články

Aktuality 2. 1. 2023 / 18:11

Odborové organizace a datové schránky od 1. 1. 2023

Od 1. 1. 2023 musí mít všechny odborové organizace evidované v OSZSP ČR datovou schránku.

Aktuality 28. 12. 2022 / 14:59

Nový benefit pro členy OS a jejich rodinné příslušníky: pobyty v Itálii

Cestovní kancelář Balancestep nabídla odborovému svazu spolupráci - nový benefit pro členy OS a jejich rodinné příslušníky, a to zájezdy a rekreační pobyty v Itálii za speciální cenovou nabídku.

Aktuality 14. 12. 2022 / 17:57

Členské příspěvky odborové organizaci jako odečitatelná položka od základu daně z příjmu

Za rok 2022 je možné při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů zaměstnavatelem od základu daně odečíst členské příspěvky zaplacené odborové organizaci.

Načíst další
 
Napište nám