Zajišťovací fond od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2015

Zajišťovací fond přijal za období od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2015 již 1715 žádostí, z toho schváleno bylo 1636 žádostí, na které byly vyplaceny dary v celkové výši 1 069 100 Kč. Zamítnuto bylo celkem 79 žádostí, které nesplnily podmínky určené Statutem Zajišťovacího fondu. V tabulkách se můžete podívat na podrobnější statistiku schválených a zamítnutých žádostí.

Možná si všimnete, že čísla jsou poněkud odlišná od údajů v předchozích číslech Bulletinu. Je to způsobeno tím, že od 23. 11. 2015 jsou data čerpána z programu pro evidenci členské základny TREWIS. Tento program eviduje žádosti o dary podle data, kdy byla žádost doručena, na rozdíl o předchozí evidence, kdy se žádosti evidovaly podle data vzniku události, pro kterou se o dar žádá.

Zajišťovací fond 2015 přijaté žádosti

Žádosti dle darů

Počet položek

Pracovní neschopnost

Hospitalizace

Narození dítěte

Úmrtí člena

Úmrtí člena dar dítěti

Živelní pohroma

počet

počet

počet

počet

počet

počet

Schválené

1 636

1206

297

122

6

5

0

Zamítnuté

79

52

12

13

1

0

1

Celkem

1 715

1 258

309

135

7

5

1

 

Zajišťovací fond 2015 schválené žádosti

Období

Počet položek

Pracovní neschopnost

Hospitalizace

Narození dítěte

Úmrtí člena

Úmrtí člena dar dítěti

Celkem

I.15

167

57 500

19 600

27 000

0

0

104 100

II.15

177

65 000

14 900

30 000

15 000

5 000

129 900

III.15

278

112 000

21 900

18 000

15 000

0

166 900

IV.15

210

84 500

14 500

21 000

0

0

120 000

V.15

185

71 500

18 300

12 000

0

0

101 800

VI.15

209

71 000

26 200

24 000

30 000

15 000

166 200

VII.15

120

42 500

12 500

15 000

0

0

70 000

VIII.15

75

27 000

6 500

9 000

15 000

5 000

62 500

IX.15

106

35 500

14 100

13 500

0

0

63 100

X.15

109

36 500

13 100

15 000

15 000

5 000

84 600

Celkem

1 636

603 000

161 600

184 500

90 000

30 000

1 069 100

 

Zajišťovací fond 2015 zamítnuté žádosti

Období

Počet položek

Nedodržená lhůta 3 měs.

Nedodržená doba pro čerpání

Žadatel není členem ZF

Žadatel již v kalendářním roce čerpal

Trvání události je kratší než určuje statut ZF

nesplněny důvody statutu

Neplnění povinností ZO (odvody, hlášenky)

I.15

9

6

1

0

2

0

0

0

II.15

3

2

0

0

1

0

0

0

III.15

10

2

3

0

5

0

0

0

IV.15

14

2

6

2

1

1

1

1

V.15

12

5

2

0

1

0

1

3

VI.15

13

6

1

0

6

0

0

0

VII.15

9

7

1

0

1

0

0

0

VIII.15

3

2

1

0

0

0

0

0

IX.15

4

3

0

0

1

0

0

0

X.15

2

1

0

0

1

0

0

0

Celkem

79

36

15

2

19

1

2

4

Bohužel se stále vyskytují problémy s tím, že ne všechny žádosti splňují veškeré náležitosti k tomu, aby mohly být vyplaceny v řádném termínu.

Mezi nejčastější a stále se opakující chyby patří:

● nečitelné údaje v podaných žádostech,

● špatně uvedená čísla účtu, takže se platba vrací,

● neuhrazené odvody členských příspěvků základní organizací,

● nedoplatky v odvodech příspěvků do Zajišťovacího fondu základní organizací,

● chybějící hlášení změn pro odvody do Zajišťovacího fondu.

Jak už jsem se zmínil výše, dne 23. 11. 2015 byl spuštěn do plného provozu program pro evidenci členské základny TREWIS. V tomto programu se od tohoto data schvalují žádosti o dary elektronickou formou, což má své výhody, ale také je pro schválení nutné, aby základní organizace měla v pořádku odvody členských příspěvků, odvody příspěvků do zajišťovacího fondu a rovněž řádně a včas posílané hlášenky. Program tyto náležitosti hlídá a upozorňuje na nedostatky (viz níže soubor ke stažení, kde jsou nedostatky označené vykřičníkem).

Pokud jsou v evidenci odvodů a hlášenek tyto nedostatky, je v programu téměř nemožné žádost o dar ze Zajišťovacího fondu schválit, i když člen má vše v pořádku a žádost je odeslána včas a se všemi náležitostmi.

Jak jsem již několikrát upozornil, dar ze Zajišťovacího fondu nenáleží členovi, za kterého odborová organizace neplní řádně a včas své povinnosti – zejména neplatí příspěvek do Zajišťovacího fondu, neposílá jmenný seznam a jeho aktualizace, z nichž by bylo možné ověřit zaplacení příspěvku do Zajišťovacího fondu za člena.

Proto znovu apeluji na všechny členy a funkcionáře, aby před odesláním žádosti na OS zkontrolovali, že žádost je podána na správném formuláři, který obsahuje všechny náležitosti, jež jsou podmínkou pro vyplacení daru ze Zajišťovacího fondu, a zároveň jsou splněny povinnosti ZO. Ušetří se tím čas a práce jak vás členů a funkcionářů, tak i pracovnice OS, která žádosti vyřizuje. A také se při správně vyplněné žádosti se všemi potřebnými přílohami významně zkrátí doba vyplacení daru.

Závěrem bych chtěl konstatovat, že se počet zamítnutých žádostí postupně snižuje, což svědčí o dobré práci vás, dobrovolných funkcionářů. Chtěl bych vám tímto na konci roku poděkovat a vyslovit přesvědčení, že tato dobrá spolupráce bude pokračovat i v příštím roce.

POZOR: od 1. ledna 2016 dochází v Zajišťovacím fondu ke změnám

Jak jsem informoval v minulých číslech Bulletinu a na krajských konferencích, přijímal jsem náměty na změny Statutu Zajišťovacího fondu.

Výkonná rada projednala tyto náměty na svém jednání 8. prosince 2015 a schválila tyto změny:

Rozšíření o možnost čerpání daru při ošetřování člena rodiny (tzv. paragraf) za stejných podmínek jako při čerpání daru při pracovní neschopnosti.

Prodloužení lhůty pro podání žádosti o dar při narození dítěte z 3 na 6 měsíců – změkčení podmínek pro podání žádosti.

Prodloužení doby vyřízení žádosti z 30 na 60 dnů od doručení úplné žádosti na ústředí OS – v programu pro vedení členské evidence, evidence členských příspěvků a příspěvků do Zajišťovacího fondu není v některých případech možné lhůtu 30 dnů dodržet, protože v této lhůtě v programu nejsou k dispozici informace o platbách odvodů na OS a platbách do Zajišťovacího fondu.

Samozřejmě dál platí, že OS bude vyřizovat žádosti v co nejkratším termínu.

Tyto změny vstupují v platnost dne 1. 1. 2016.

 

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 26. 3. 2024 / 17:41

Zajišťovací fond v roce 2023

Stejně jako v předchozích letech plnil Zajišťovací fond i v roce 2023 jednu z forem pomoci našim členům a stejně jako v minulých letech přináším informace o využívání Zajišťovacího fondu.

Aktuality 9. 9. 2023 / 10:22

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2023

Stejně jako v předchozích letech pomáhá Zajišťovací fond našim členům. Proto bych vás chtěl seznámit s údaji o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu v prvním pololetí roku 2023.

Aktuality 13. 4. 2023 / 19:39

Zajišťovací fond v roce 2022

Také v roce 2022 byl Zajišťovací fond jednou z forem pomoci našim členům.

Načíst další
 
Napište nám