Zajišťovací fond pomáhá stále víc, ale odborová organizace musí plnit své povinnosti

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych navázal na tradici informací o čerpání Zajišťovacího fondu, kterou zavedl můj předchůdce Mgr. Ladislav Kucharský.

Po pozvolném rozjezdu v prvním čtvrtletí v roce 2014 se počet žádostí postupně zvyšoval, až dosáhl za rok 2014 celkem 1730 žádostí. Kladně vyřízeno a vyplaceno bylo 1507 žádostí v celkové výši 1 091 900 Kč. Zamítnuto bylo celkem 67 žádostí. 152 žádostí došlých v roce 2014 bylo vyřízeno až v roce 2015, čtyři žádosti jsou dosud nevyřízené z důvodů chybějících podkladů k žádosti.

V roce 2015 se počet došlých žádostí oproti předchozímu období opět zvýšil. Roli pravděpodobně sehrála chřipková epidemie, ale i lepší povědomost o možnostech čerpání darů ze Zajišťovacího fondu mezi členskou základnou. Za první čtvrtletí roku 2015 bylo vyřízeno celkem 645 žádostí, z toho 628 bylo vyřízeno kladně a vyplaceno bylo v 1. čtvrtletí roku 2015 celkem 424 100 Kč, z toho částka na dary při pracovní neschopnosti činila 227 500 Kč (478 žádostí), na dary při hospitalizaci 65 600 Kč (107 žádostí), dary při narození dítěte v hodnotě 81 000 Kč (53 žádostí) a bohužel byly vyplaceny 2 dary při úmrtí člena v celkové výši 50 000 Kč.

17 žádostí bylo zamítnuto. Důvody pro zamítnutí žádostí byly tyto:

● nedodržení lhůty 3 měsíců pro podání žádosti (8 žádostí),

● nedodržení lhůty 1 roku členství v Zajišťovacím fondu (doba pro vznik nároku na čerpání darů ze ZF – 2 žádosti),

● nedodržení podmínky členství v ZF (2 žádosti),

● nedodržení podmínky čerpání dle Statutu ZF (na jednu událost je možné čerpat 1x v kalendářním roce – 5 žádostí). Tyto žádosti byly doručeny na OS v roce 2015, ale událost a nárok na čerpání daru vznikly již v roce 2014.

Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2015 platí, že odvody členských příspěvků na OS je možné provádět pouze měsíčně, připomínám, že pro vyplacení darů ze Zajišťovacího fondu platí tyto podmínky:

● členství v OSZSP ČR nejméně jeden rok,

● řádné placení členských příspěvků,

● řádné placení příspěvků do ZF, má-li odborová organizace oddělené platby (čl. I. odst.2.),

● řádné placení příspěvků do ZF na účet Zajišťovacího fondu,

● řádné placení odvodů z členských příspěvků odborovou organizací na ústředí OS.

Čerpání ze ZF nenáleží členovi, za kterého odborová organizace neplní řádně a včas své povinnosti (zejména neplatí příspěvek do ZF, neposílá jmenný seznam a jeho aktualizace, z nichž by bylo možné ověřit zaplacení příspěvku do ZF za člena).

Doufám, že v budoucnu se počet základních organizací, které se do Zajišťovacího fondu zapojí, zvýší a že i členové, kteří z nějakých důvodů neměli možnost či chuť čerpat dary ze Zajišťovacího fondu, se k členství v Zajišťovacím fondu připojí.

Podobné články

Aktuality 26. 3. 2024 / 17:41

Zajišťovací fond v roce 2023

Stejně jako v předchozích letech plnil Zajišťovací fond i v roce 2023 jednu z forem pomoci našim členům a stejně jako v minulých letech přináším informace o využívání Zajišťovacího fondu.

Aktuality 9. 9. 2023 / 10:22

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2023

Stejně jako v předchozích letech pomáhá Zajišťovací fond našim členům. Proto bych vás chtěl seznámit s údaji o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu v prvním pololetí roku 2023.

Aktuality 13. 4. 2023 / 19:39

Zajišťovací fond v roce 2022

Také v roce 2022 byl Zajišťovací fond jednou z forem pomoci našim členům.

Načíst další
 
Napište nám