Zajišťovací fond v období od ledna do konce června 2019

Zajišťovací fond i v roce 2019 slouží našim členům stejně jako v minulých letech. V období od ledna do konce června 2019 bylo na OS přijato 1762 žádostí. Schváleno bylo 1652 žádostí, což je o 3,6 % více než ve stejném období roku 2018. Zamítnuto bylo 70 žádostí, což je o 8,6 % méně než za stejné období roku 2018. 40 žádostí je ještě v řešení. Vyplaceny byly dary u 1699 žádostí v celkové výši 1 406 500 Kč, tedy o 93 838 Kč více než ve stejném období roku 2018.

V tabulkách, které jsou níže jako soubor ke stažení, je uvedena podrobnější statistika přijatých, schválených, vyplacených a zamítnutých žádostí.

Pro úplnost bych chtěl uvést, že údaje za měsíc květen a červen jsou předběžné, protože ještě nejsou zpracovány všechny žádosti, které došly na odborový svaz v těchto měsících.

Poměrně vysoký počet zamítnutých žádostí z důvodů, že nebyla dodržena lhůta pro čerpání daru ze ZF (člen nebyl členem ZF dobu stanovenou Statutem zajišťovacího fondu), byl pravděpodobně způsoben tím, že od 1. 3. 2019 byla zkrácena doba potřebná pro čerpání daru ze ZF na 6 měsíců (viz níže), avšak tato doba se nevztahovala na události, které nastaly před schválenou změnou Statutu ZF.

Opět mi dovolte, abych zde připomněl, že žádosti zamítnuté z důvodů uvedených v tabulce 4 by se na OS vůbec neměly dostat, protože by primární kontrolu měla provést už základní organizace. Nejjednodušší způsob, jak si ověřit to, že jsou splněny všechny podmínky pro přiznání darů, je používat program TREWIS ZO, kde kromě možnosti vyplnit a poslat hlášenku odvodů do Zajišťovacího fondu můžete i zadávat kompletní údaje o členství v ZF a také zde můžete vidět kompletní seznam žádostí o dary ze ZF a můžete si tak ověřit, zda již člen na danou událost v kalendářním roce nečerpal.

Také se stále bohužel vyskytují problémy s tím, že ne všechny žádosti splňují veškeré náležitosti k tomu, aby mohly být vyplaceny v řádném termínu. Mezi nejčastější a stále se opakující chyby patří:

  • nečitelné údaje v podaných žádostech,
  • špatně uvedená čísla účtu, takže se platba vrací,
  • chybějící doklady potřebné ke schválení žádosti.

Připomínám, že od 1. 3. 2019 začala platit další novela statutu Zajišťovacího fondu, který na svém jednání v únoru schválila výkonná rada OS. Změnila se tato ustanovení:

Podmínky vzniku práva na plnění ze Zajišťovacího fondu a jeho výplaty:

a) Členství v OSZSP ČR a ZF nejméně 6 měsíců – došlo ke zkrácení „čekací doby“ z 12 na 6 měsíců, takže člen ZF může čerpat dary již po uplynutí 6 měsíců trvání členství v ZF.

b) Proti zamítnutí žádosti se člen může odvolat k výkonné radě OS, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí – dříve bylo uvedeno, že člen se může k výkonné radě odvolat prostřednictvím dozorčí rady, nyní se člen může odvolat přímo k výkonné radě.

c) Dar při ošetřování člena rodiny – dar náleží i při ošetřování člena rodiny v podpůrčí době dávky nemocenského pojištění dlouhodobé ošetřovné. Zde byla provedena změna tak, aby mohli čerpat tento dar i členové, kteří dlouhodobě pečují o osobu, která potřebuje poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí a nevykonává v zaměstnání, z něhož dlouhodobé ošetřovné náleží, nebo v jiném zaměstnání práci, jde-li o zaměstnance.

Zároveň upozorňuji, že VIII. sjezd OSZSP ČR schválil změnu stanov, kde jsou uvedeny sankce pro ty základní organizace, které si neplní své povinnosti, mezi něž patří i řádné odvádění příspěvků do Zajišťovacího fondu a zasílání hlášenek do Zajišťovacího fondu. Mezi tyto sankce patří například i omezení práva na právní pomoc při kolektivním vyjednávání a při obhajobě a ochraně kolektivních práv a pracovních, platových nebo mzdových a sociálních práv svých členů, a to jak ze strany OS, tak ze strany smluvních partnerů OS zajišťujících pro OS právní poradenství a právní služby (pojišťovna D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR); dále právo předkládat návrhy na kandidáty do orgánů OS, nebo dokonce členovi, jehož odborová organizace porušuje povinnosti, pozastavit výkon funkce v orgánu OS. Ty základní organizace, u kterých bylo zjištěno neplnění těchto povinností, byly vyzvány, aby napravily výše uvedené nedostatky ve lhůtě nejpozději do 30. 9. 2019.

I přes některé problémy je potěšitelné, že se počet žádostí a počet vyplacených darů zvyšuje a že Zajišťovací fond slouží našim členům.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 26. 3. 2024 / 17:41

Zajišťovací fond v roce 2023

Stejně jako v předchozích letech plnil Zajišťovací fond i v roce 2023 jednu z forem pomoci našim členům a stejně jako v minulých letech přináším informace o využívání Zajišťovacího fondu.

Aktuality 9. 9. 2023 / 10:22

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2023

Stejně jako v předchozích letech pomáhá Zajišťovací fond našim členům. Proto bych vás chtěl seznámit s údaji o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu v prvním pololetí roku 2023.

Aktuality 13. 4. 2023 / 19:39

Zajišťovací fond v roce 2022

Také v roce 2022 byl Zajišťovací fond jednou z forem pomoci našim členům.

Načíst další
 
Napište nám