Změny v odměňování v sociálních službách a ve zdravotnictví od 1. 7. 2017

V sociálních službách si zaměstnanci od 1. července polepší, budou zvýšeny platové tarify a základní mzdy. Ve zdravotnictví a v sociálních službách bude některým zdravotnickým pracovníkům přiznán nový příplatek za směny nejméně ve výši 2 tisíce korun.

Ve zdravotnictví i v sociálních službách je nedostatek zaměstnanců. Vlivem škrtů předchozích vlád, nevhodných zásahů do právních předpisů, demografického vývoje obyvatelstva, chování některých zaměstnavatelů vůči zaměstnancům, nárůstu stresu a zhoršujících se podmínek v práci se pomalu a jistě nedostatek zaměstnanců stal alarmujícím.

Co s tím? Nejdříve upozornění, jednání a tlak na ty, kdo rozhodují o novele právních předpisů a financích pro veřejné služby. Výsledkem dlouhodobých, tvrdých a neústupných jednání našeho odborového svazu dochází k postupnému navyšování platových tarifů a základních mezd zaměstnanců. Nárůst výdělků potřebujeme vyšší, ale úspěch tlaku zde je, další bude ovlivněn silou a počtem členské základny.  

Zaměstnancům jsou za vykonávanou práci přiznány buď platy, nebo mzdy. Přesto, že jsou sociální péče a zdravotní služby hrazené převážně z veřejných zdrojů, přesto, že jde o veřejnou službu, odměňování zaměstnanců je podle různých pravidel. Pokud pracujete v příspěvkové organizaci, náleží vám plat, pokud v obchodní společnosti, například akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, je vám poskytnuta mzda.

Vláda na svém jednání 31. května 2017 schválila návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Toto nařízení se vztahuje na zaměstnance, kterým je poskytován plat.

Pro zaměstnance, kterým je poskytován plat nebo mzda, schválila vláda současně materiál k dofinancování sociálních služeb pro rok 2017, tedy nutné finance ke zvýšení platů a mezd.

 

Oblast platů – PLATOVÉ TARIFY

 

U zaměstnanců, kterým je poskytován plat, tvoří přibližně 70 % platový tarif. Platový tarif je přiznán podle druhu práce a započitatelné praxe. Platové tarify jsou uvedeny v přílohách nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Do 30. června je počet příloh, stupnic platových tarifů, devět, od 1. července bude jejich počet snížen na šest.

Zaměstnanci s nejnižšími příjmy budou přeřazeni do vyšších příloh stupnic platových tarifů.

Od 1. července 2017 budou zrušeny současné přílohy stupnic platových tarifů č. 1 (dělníci,THP v sociálních službách), č. 2 (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci v zařízení sociálních služeb) a 5. (zdravotničtí pracovníci Ministerstva obrany atd.). Kategorie zaměstnanců budou převedeny do zbývajících stupnic platových tarifů. Z přílohy č. 1 do přílohy č. 3, z přílohy č. 2. a 5. do přílohy č. 6.

Přílohy č. 3, 4, 6, 7, 8 a 9 zůstanou v současné výši, ale dojde k přečíslování a doplnění, na koho se stupnice budou vztahovat.

Od 1. července:

příloha č. 1 stupnice platových tarifů (do 30. 6. příloha č. 3) se bude vztahovat na všechny zaměstnance jinde neuvedené, v našem případě na technickohospodářské pracovníky a dělníky v sociálních službách. Těmto zaměstnancům se navýší platový tarif kolem 9 %.

Dále se bude vztahovat na THP, dělníky ve zdravotnických zařízeních, u těchto zaměstnanců nedojde k nárůstu platového tarifu.  

Příloha č. 2 (do 30. 6. příloha č. 4) stupnice platových tarifů se bude vztahovat na zaměstnance státu, úředníky (bez nárůstu platového tarifu). Do této slupiny jsou mimo jiné zařazeni sociální pracovníci a pracovníci sociálních služeb, kteří jsou zaměstnanci územního samosprávného celku zařazenými do obecního úřadu, městského úřadu, magistrátu statutárního města nebo magistrátu územně členěného statutárního města atd.

Příloha č. 3 (do 30. 6. příloha č. 6) stupnice platových tarifů se bude vztahovat na zdravotnické pracovníky jinde neuvedené, například na lékaře v jiných než lůžkových zařízeních, dále se vztahuje na nelékaře.

Pro zaměstnance, kteří přecházejí ze současné přílohy č. 5, bude tato změna znamenat nárůst cca o 9 % . U ostatních zaměstnanců, kteří již měli přiznán platový tarif z přílohy č. 6, nedojde k navýšení platových tarifů.

Příloha č. 3 se bude také vztahovat na  pracovníky v sociálních službách nebo sociální pracovníky v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, kteří vykonávají činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb,  tito zaměstnanci budou mít zvýšeny platové tarify o cca 23,5 %.

Nová příloha č. 4 (do 30. 6. příloha č.7) stupnice platových tarifů se bude vztahovat na lékaře orgánu sociálního zabezpečení (bez úpravy platového tarifu).

Nová příloha č. 5 (do 30. 6. příloha č. 8) stupnice platových tarifů se bude vztahovat na lékaře nebo zubní lékaře poskytující zdravotní službu u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra  a ve Vězeňské službě České republiky nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby (bez úpravy platového tarifu).

Nová příloha č. 6 (do 30. 6. příloha č. 9) stupnice platových tarifů se bude vztahovat na pedagogické pracovníky (bez úpravy platového tarifu).

Na zvýšené platové tarify zaměstnancům v sociálních službách budou finance poskytnuty dotačním řízením cestou Ministerstva práce a sociálních věcí, které finance uvolní na kraje. 

Všechny přílohy viz níže jako soubor ke stažení.

 

Oblast platů – ZVLÁŠTNÍ PŘÍPLATEK ZA PRÁCI VE SMĚNÁCH

 

V současné době je nejvíce diskutovaný příplatek za práci ve směnách. Původně měl být přiznán sestrám za práci ve směnách u lůžka, návrh prošel několika úpravami. Náš odborový svaz měl zásadní připomínky, a to i k poslednímu znění, které bylo schváleno vládou.  

Zvláštní příplatek je stanoven také nařízením vlády č. 564/2006Sb. Výši příplatku určuje zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí příplatku stanoveného pro příslušnou skupinu prací. Podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek je stanoveno 5 skupin prací. Ve skupině prací I. a III. jsou uvedeny práce ve směnách.

V I. skupině lze přiznat zaměstnanci za práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu příplatek ve výši 400 až 1000 Kč. Tento příplatek zůstává beze změny a lze jej kombinovat s jedním z dalších uvedených příplatků, nelze však již přiznat příplatek za práci ve směnách podle III.

Ve III. skupině lze nově přiznat zaměstnanci za soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb příplatek ve výši 1000 – 5000 Kč.

Maximální částka byla pro tuto skupinu prací povýšena o 1000 Kč, ze 4000 Kč na 5000 Kč.

Tento příplatek lze také kombinovat s jedním z dalších příplatků, ale nelze již přiznat příplatek za práci ve směnách podle I.

Výši opět určuje zaměstnavatel.

Zaměstnavatel bude pro zbytek roku 2017 žádat finance pro přiznání tohoto příplatku, a to dle postupu, který bude uveden na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Dotace bude poskytnuta za měsíce červenec – prosinec 2017. Pro rok 2018 bude zahrnuta v platbách od zdravotních pojišťoven cestou úhradové vyhlášky. 

Ministerstvo zdravotnictví bude poskytovat dotaci ve výši 2000 Kč na zaměstnance, který splňuje podmínky v souladu s nařízením vlády. Tuto částku musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout. Pokud má již zaměstnanec přiznán příplatek podle skupiny prací I, musí mu být poskytnut příplatek podle skupiny prací III a povýšen o dva tisíce, jinak nebude mít zaměstnavatel na dotaci nárok. Výjimka je v případě, že má zaměstnanec krácený úvazek, v tomto případě bude poměrnou částí krácen i příplatek. Například současná výše příplatku za směny podle skupiny prací ve skupině I. je v rozpětí 400 Kč – 1000 Kč. Zaměstnanec má tento příplatek do 30. 6. například v částce 1000 Kč, pokud splňuje podmínky pro přeřazení do skupiny prací III, zaměstnavatel požádá o dotaci, bude mu náležet od 1. července částka minimálně 3000 Kč. Zaměstnavatel může přiznat příplatek maximálně 5000 Kč, ale dotaci obdrží na zvýšení o 2000 Kč.

Dotaci obdrží také zaměstnavatelé z pobytových zařízení sociálních služeb.

Kdo má nárok? Zdravotnický pracovník musí splnit dvě podmínky. Zjednodušeně, musí pracovat bez dohledu a ve směnách.  

1) Zdravotničtí pracovníci, pracující bez odborného dohledu. K vyjasnění, kdo je přesně tímto pracovníkem, je třeba použít  zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací.

V katalogu prací nařízení vlády č. 222/2010 Sb., část 2.19 jsou uvedena povolání zařazená do platových tříd a činnosti, které vykonávají zdravotničtí pracovníci buď bez odborného dohledu nebo pod odborným dohledem, přímým vedením.

Nárok mají uvedení zdravotničtí pracovníci i v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Například všeobecná sestra zařazená do 9. platové třídy vykonává uvedené činnosti pod odborným dohledem, tudíž nemá nárok na nový příplatek za práci ve směnách. Některé činnosti uvedené v 10. platové  třídě jsou pro všeobecnou sestru uvedeny bez odborného dohledu, ale vysoce specializovaná ošetřovatelská péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem. Je tedy nutné posoudit činnosti, které zaměstnanec vykonává.

Současně je nutné použít zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve kterém jsou uvedeni zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti (§5 – §28).

Pozor, od 1. září dojde s největší pravděpodobností k úpravě zákona č. 96/2004 Sb., a příplatek bude náležet rozšířenému okruhu zaměstnanců. Zaměstnavatelé to musí sledovat a žádat dotace. Současně musí dojít k úpravě katalogu prací.

2) K podmínce práce zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu je stanovena podmínka výkonu práce střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.

 

Obchodní společnosti – zdravotnictví, sociální péče

 

Pro zaměstnance zaměstnavatelů, kteří poskytují zaměstnancům mzdy, jsou zvýšené nároky na finance zajištěny.

Na zvýšené základní mzdy zaměstnancům v sociálních službách (obdoba platových tarifů) budou finance poskytnuty dotačním řízením cestou Ministerstva práce a sociálních věcí, které finance uvolní na kraje. 

Na ocenění práce zdravotnických pracovníků pracujících bez odborného dohledu práce střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu budou finance  poskytnuty pro stejné zaměstnance a za podmínek uvedených v nařízení vlády č. 564/2006 Sb., cestou dotačního řízení z Ministerstva zdravotnictví. Podmínky budou zveřejněny na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Upozornění odborovým organizacím:

Nařízení vlády vyšlo 13. 6. 2017 ve Sbírce zákonů jako nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Úpravy v přílohách stupnic platových tarifů a příplatku za směny vstupují v účinnost od 1. července, je nutné se za stranu zaměstnanců na tyto změny připravit.

Upozorňujeme, že zvýšení platových tarifů připraveným nařízením vlády není v žádném případě důvodem ke snížení ostatních složek platů, popřípadě mezd. Vláda zvýšení tarifů a příplatku za směny schválila se zajištěním financí.

Odborový svaz bude dohlížet na to, aby zaměstnancům jak v příspěvkových, tak v obchodních společnostech byly finance skutečně přiznány a vypláceny, k tomu bude potřebovat vaše informace.

Je zásluhou tvrdých jednání odborů, že k úpravám odměňování dochází, teď je opět na našem společném úsilí, aby finance dostali ti, komu jsou určeny. V případě problémů se na nás obraťte. 

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 17. 3. 2021 / 18:24

Odměny za práci na covidových odděleních: kolik, komu a kde?

V době pandemie nelze zajistit úhrady zdravotní péče tak jako před covidem, úhradová vyhláška pro rok 2020 by to nezajistila (nezajistí to ani ta pro rok 2021). Musel být vydán zákon č. 301/2020 Sb.

Aktuality 20. 1. 2021 / 19:17

Změny v odměňování + tabulky platových tarifů od 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 dochází k výrazným změnách v odměňování zaměstnanců, byly schváleny nové tabulky platových tarifů, mění se také výše cestovních náhrad, výše důchodů. 

Aktuality 30. 1. 2020 / 12:36

Změny platových tabulek od 1. ledna 2020

Vláda schválila změnu nařízení č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a změnu nařízení č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám