Změny v odměňování v sociálních službách a ve zdravotnictví od 1. července 2017

V sociálních službách si zaměstnanci od 1. července polepší, budou zvýšeny platové tarify a základní mzdy. Ve zdravotnictví a v sociálních službách bude některým zdravotnickým pracovníkům přiznán nový příplatek za směny nejméně ve výši 2 tisíce korun.

Ve zdravotnictví i v sociálních službách je nedostatek zaměstnanců. Vlivem škrtů předchozích vlád, nevhodných zásahů do právních předpisů, demografického vývoje obyvatelstva, chování některých zaměstnavatelů vůči zaměstnancům, nárůstu stresu a zhoršujících se podmínek v práci se pomalu a jistě nedostatek zaměstnanců stal alarmujícím.

Co s tím? Nejdříve upozornění, jednání a tlak na ty, kdo rozhodují o novele právních předpisů a financích pro veřejné služby. Výsledkem dlouhodobých, tvrdých a neústupných jednání našeho odborového svazu dochází k postupnému navyšování platových tarifů a základních mezd zaměstnanců. Nárůst výdělků potřebujeme vyšší, ale úspěch tlaku zde je, další bude ovlivněn silou a počtem členské základny.  

Zaměstnancům jsou za vykonávanou práci přiznány buď platy, nebo mzdy. Přesto, že jsou sociální péče a zdravotní služby hrazené převážně z veřejných zdrojů, přesto, že jde o veřejnou službu, odměňování zaměstnanců je podle různých pravidel. Pokud pracujete v příspěvkové organizaci, náleží vám plat, pokud v obchodní společnosti, například akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, je vám poskytnuta mzda.

Vláda na svém jednání 31. května 2017 schválila návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 546/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Toto nařízení se vztahuje na zaměstnance, kterým je poskytován plat.

Pro zaměstnance, kterým je poskytován plat nebo mzda, schválila vláda současně materiál k dofinancování sociálních služeb pro rok 2017, tedy nutné finance ke zvýšení platů a mezd.  

Oblast platů – PLATOVÉ TARIFY

U zaměstnanců, kterým je poskytován plat, tvoří přibližně 70 % platový tarif. Platový tarif je přiznán podle druhu práce a započitatelné praxe. Platové tarify jsou uvedeny v přílohách nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Do 30. června je počet příloh, stupnic platových tarifů, devět, od 1. července bude jejich počet snížen na šest.

Zaměstnanci s nejnižšími příjmy budou přeřazeni do vyšších příloh stupnic platových tarifů.

Od 1. července 2017 budou zrušeny současné přílohy stupnic platových tarifů č. 1 (dělníci,THP v sociálních službách), č. 2 (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci v zařízení sociálních služeb) a 5. (zdravotničtí pracovníci Ministerstva obrany atd.). Kategorie zaměstnanců budou převedeny do zbývajících stupnic platových tarifů. Z přílohy č. 1 do přílohy č. 3, z přílohy č. 2. a 5. do přílohy č. 6.

Přílohy č. 3, 4, 6, 7, 8 a 9 zůstanou v současné výši, ale dojde k přečíslování a doplnění, na koho se stupnice budou vztahovat.

Od 1. července:

příloha č. 1 stupnice platových tarifů (do 30. 6. příloha č. 3) se bude vztahovat na všechny zaměstnance jinde neuvedené, v našem případě na technickohospodářské pracovníky a dělníky v sociálních službách. Těmto zaměstnancům se navýší platový tarif kolem 9 %.

Dále se bude vztahovat na THP, dělníky ve zdravotnických zařízeních, u těchto zaměstnanců nedojde k nárůstu platového tarifu.  

Příloha č. 2 (do 30. 6. příloha č. 4) stupnice platových tarifů se bude vztahovat na zaměstnance státu, úředníky (bez nárůstu platového tarifu). Do této slupiny jsou mimo jiné zařazeni sociální pracovníci a pracovníci sociálních služeb, kteří jsou zaměstnanci územního samosprávného celku zařazenými do obecního úřadu, městského úřadu, magistrátu statutárního města nebo magistrátu územně členěného statutárního města atd.

Příloha č. 3 (do 30. 6. příloha č. 6) stupnice platových tarifů se bude vztahovat na zdravotnické pracovníky jinde neuvedené, například na lékaře v jiných než lůžkových zařízeních, dále se vztahuje na nelékaře.

Pro zaměstnance, kteří přecházejí ze současné přílohy č. 5, bude tato změna znamenat nárůst cca o 9 % . U ostatních zaměstnanců, kteří již měli přiznán platový tarif z přílohy č. 6, nedojde k navýšení platových tarifů.

Příloha č. 3 se bude také vztahovat na  pracovníky v sociálních službách nebo sociální pracovníky v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, kteří vykonávají činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb,  tito zaměstnanci budou mít zvýšeny platové tarify o cca 23,5 %.

Nová příloha č. 4 (do 30. 6. příloha č.7) stupnice platových tarifů se bude vztahovat na lékaře orgánu sociálního zabezpečení (bez úpravy platového tarifu).

Nová příloha č. 5 (do 30. 6. příloha č. 8) stupnice platových tarifů se bude vztahovat na lékaře nebo zubní lékaře poskytující zdravotní službu u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra  a ve Vězeňské službě České republiky nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby (bez úpravy platového tarifu).

Nová příloha č. 6 (do 30. 6. příloha č. 9) stupnice platových tarifů se bude vztahovat na pedagogické pracovníky (bez úpravy platového tarifu).

Na zvýšené platové tarify zaměstnancům v sociálních službách budou finance poskytnuty dotačním řízením cestou Ministerstva práce a sociálních věcí, které finance uvolní na kraje. 

Oblast platů – ZVLÁŠTNÍ PŘÍPLATEK ZA PRÁCI VE SMĚNÁCH

V současné době je nejvíce diskutovaný příplatek za práci ve směnách. Původně měl být přiznán sestrám za práci ve směnách u lůžka, návrh prošel několika úpravami. Náš odborový svaz měl zásadní připomínky, a to i k poslednímu znění, které bylo schváleno vládou.  

Zvláštní příplatek je stanoven také nařízením vlády č. 564/2006Sb. Výši příplatku určuje zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí příplatku stanoveného pro příslušnou skupinu prací. Podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek je stanoveno 5 skupin prací. Ve skupině prací I. a III. jsou uvedeny práce ve směnách.

V I. skupině lze přiznat zaměstnanci za práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu příplatek ve výši 400 až 1000 Kč. Tento příplatek zůstává beze změny a lze jej kombinovat s jedním z dalších uvedených příplatků, nelze však již přiznat příplatek za práci ve směnách podle III.

Ve III. skupině lze nově přiznat zaměstnanci za soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb příplatek ve výši 1000 – 5000 Kč.

Maximální částka byla pro tuto skupinu prací povýšena o 1000 Kč, ze 4000 Kč na 5000 Kč.

Tento příplatek lze také kombinovat s jedním z dalších příplatků, ale nelze již přiznat příplatek za práci ve směnách podle I.

Výši opět určuje zaměstnavatel.

Zaměstnavatel bude pro zbytek roku 2017 žádat finance pro přiznání tohoto příplatku, a to dle postupu, který bude uveden na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Dotace bude poskytnuta za měsíce červenec – prosinec 2017. Pro rok 2018 bude zahrnuta v platbách od zdravotních pojišťoven cestou úhradové vyhlášky. 

Ministerstvo zdravotnictví bude poskytovat dotaci ve výši 2000 Kč na zaměstnance, který splňuje podmínky v souladu s nařízením vlády. Tuto částku musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout. Pokud má již zaměstnanec přiznán příplatek podle skupiny prací I, musí mu být poskytnut příplatek podle skupiny prací III a povýšen o dva tisíce, jinak nebude mít zaměstnavatel na dotaci nárok. Výjimka je v případě, že má zaměstnanec krácený úvazek, v tomto případě bude poměrnou částí krácen i příplatek. Například současná výše příplatku za směny podle skupiny prací ve skupině I. je v rozpětí 400 Kč – 1000 Kč. Zaměstnanec má tento příplatek do 30. 6. například v částce 1000 Kč, pokud splňuje podmínky pro přeřazení do skupiny prací III, zaměstnavatel požádá o dotaci, bude mu náležet od 1. července částka minimálně 3000 Kč. Zaměstnavatel může přiznat příplatek maximálně 5000 Kč, ale dotaci obdrží na zvýšení o 2000 Kč.

Dotaci obdrží také zaměstnavatelé z pobytových zařízení sociálních služeb.

Kdo má nárok? Zdravotnický pracovník musí splnit dvě podmínky. Zjednodušeně, musí pracovat bez dohledu a ve směnách.  

1) Zdravotničtí pracovníci, pracující bez odborného dohledu. K vyjasnění, kdo je přesně tímto pracovníkem, je třeba použít  zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací.

V katalogu prací nařízení vlády č. 222/2010 Sb., část 2.19 jsou uvedena povolání zařazená do platových tříd a činnosti, které vykonávají zdravotničtí pracovníci buď bez odborného dohledu nebo pod odborným dohledem, přímým vedením.

Nárok mají uvedení zdravotničtí pracovníci i v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Například všeobecná sestra zařazená do 9. platové třídy vykonává uvedené činnosti pod odborným dohledem, tudíž nemá nárok na nový příplatek za práci ve směnách. Některé činnosti uvedené v 10. platové  třídě jsou pro všeobecnou sestru uvedeny bez odborného dohledu, ale vysoce specializovaná ošetřovatelská péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem. Je tedy nutné posoudit činnosti, které zaměstnanec vykonává.

Současně je nutné použít zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve kterém jsou uvedeni zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti (§5 – §28).

Pozor, od 1. září dojde s největší pravděpodobností k úpravě zákona č. 96/2004 Sb., a příplatek bude náležet rozšířenému okruhu zaměstnanců. Zaměstnavatelé to musí sledovat a žádat dotace. Současně musí dojít k úpravě katalogu prací.

2) K podmínce práce zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu je stanovena podmínka výkonu práce střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Obchodní společnosti – zdravotnictví, sociální péče

Pro zaměstnance zaměstnavatelů, kteří poskytují zaměstnancům mzdy, jsou zvýšené nároky na finance zajištěny.

Na zvýšené základní mzdy zaměstnancům v sociálních službách (obdoba platových tarifů) budou finance poskytnuty dotačním řízením cestou Ministerstva práce a sociálních věcí, které finance uvolní na kraje. 

Na ocenění práce zdravotnických pracovníků pracujících bez odborného dohledu práce střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu budou finance  poskytnuty pro stejné zaměstnance a za podmínek uvedených v nařízení vlády č. 564/2006 Sb., cestou dotačního řízení z Ministerstva zdravotnictví. Podmínky budou zveřejněny na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Upozornění odborovým organizacím:

Tento článek je psán v době, kdy není možné uvést číslo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., protože zatím nevyšlo ve Sbírce zákonů. Z tohoto důvodu musím upozornit, že vše bude jisté po obdržení příslušné Sbírky zákonů.

Úpravy v přílohách stupnic platových tarifů a příplatku za směny vstupují v účinnost od 1. července, je nutné se za stranu zaměstnanců na tyto změny připravit.

Upozorňujeme, že zvýšení platových tarifů připraveným nařízením vlády není v žádném případě důvodem ke snížení ostatních složek platů, popřípadě mezd. Vláda zvýšení tarifů a příplatku za směny schválila se zajištěním financí.

Odborový svaz bude dohlížet na to, aby zaměstnancům jak v příspěvkových, tak v obchodních společnostech byly finance skutečně přiznány a vypláceny, k tomu bude potřebovat vaše informace.

Je zásluhou tvrdých jednání odborů, že k úpravám odměňování dochází, teď je opět na našem společném úsilí, aby finance dostali ti, komu jsou určeny. V případě problémů se na nás obraťte. 

Stupnice platových tarifů viz v textu níže a zároveň je najdete pod textem jako soubor ke stažení.

PŘÍLOHY – STUPNICE PLATOVÝCH TARIFŮ OD 1. ČERVENCE 2017

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

7 960

8 640

9 370

10 140

11 000

11 940

12 940

14 040

15 230

16 540

17 930

19 450

21 080

22 870

24 840

26 930

2

do 2 let

8 240

8 950

9 710

10 530

11 410

12 380

13 440

14 560

15 820

17 150

18 620

20 190

21 880

23 740

25 780

27 940

3

do 4 let

8 570

9 300

10 080

10 930

11 860

12 840

13 940

15 130

16 410

17 810

19 320

20 950

22 720

24 630

26 760

29 000

4

do 6 let

8 890

9 640

10 480

11 350

12 310

13 340

14 470

15 690

17 040

18 480

20 050

21 740

23 570

25 570

27 770

30 090

5

do 9 let

9 220

10 010

10 860

11 760

12 780

13 830

15 010

16 300

17 680

19 200

20 790

22 540

24 460

26 530

28 800

31 230

6

do 12 let

9 590

10 380

11 280

12 230

13 260

14 380

15 590

16 910

18 350

19 930

21 600

23 410

25 380

27 540

29 900

32 410

7

do 15 let

9 940

10 800

11 710

12 690

13 770

14 910

16 170

17 540

19 050

20 670

22 410

24 290

26 340

28 570

31 020

33 620

8

do 19 let

10 320

11 210

12 140

13 160

14 280

15 470

16 790

18 200

19 760

21 440

23 250

25 210

27 340

29 660

32 190

34 890

9

do 23 let

10 720

11 630

12 610

13 680

14 840

16 060

17 430

18 890

20 510

22 270

24 140

26 150

28 360

30 770

33 410

36 210

10

do 27 let

11 110

12 070

13 080

14 180

15 390

16 670

18 100

19 610

21 290

23 100

25 050

27 140

29 440

31 930

34 650

37 570

11

do 32 let

11 540

12 530

13 580

14 710

15 980

17 300

18 790

20 350

22 080

23 970

26 000

28 180

30 540

33 140

35 970

38 990

12

nad 32 let

11 980

13 020

14 120

15 270

16 580

17 930

19 510

21 110

22 930

24 890

26 980

29 240

31 700

34 380

37 330

40 460


Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

8 240

8 950

9 700

10 510

11 390

12 350

13 400

14 540

15 780

17 100

18 590

20 140

21 830

23 700

25 710

27 910

2

do 2 let

8 540

9 280

10 060

10 910

11 850

12 830

13 900

15 100

16 360

17 750

19 280

20 890

22 670

24 580

26 690

28 960

3

do 4 let

8 860

9 640

10 440

11 320

12 290

13 310

14 430

15 670

16 990

18 430

20 040

21 690

23 520

25 520

27 700

30 040

4

do 6 let

9 190

10 000

10 850

11 750

12 760

13 820

14 980

16 270

17 630

19 130

20 780

22 490

24 400

26 480

28 740

31 180

5

do 9 let

9 560

10 380

11 260

12 200

13 240

14 350

15 550

16 890

18 300

19 850

21 560

23 350

25 320

27 470

29 820

32 350

6

do 12 let

9 930

10 770

11 670

12 650

13 740

14 880

16 140

17 540

18 980

20 590

22 380

24 230

26 280

28 500

30 940

33 560

7

do 15 let

10 300

11 200

12 120

13 140

14 250

15 450

16 730

18 190

19 720

21 380

23 230

25 150

27 270

29 590

32 110

34 820

8

do 19 let

10 690

11 610

12 590

13 630

14 800

16 020

17 360

18 880

20 460

22 180

24 100

26 110

28 300

30 700

33 340

36 140

9

do 23 let

11 090

12 040

13 070

14 150

15 360

16 630

18 020

19 590

21 220

23 020

25 000

27 090

29 360

31 870

34 600

37 500

10

do 27 let

11 530

12 520

13 560

14 690

15 950

17 270

18 690

20 340

22 030

23 880

25 940

28 110

30 480

33 070

35 910

38 900

11

do 32 let

11 950

12 970

14 080

15 240

16 560

17 920

19 420

21 120

22 870

24 800

26 920

29 170

31 620

34 320

37 260

40 390

12

nad 32 let

12 410

13 470

14 610

15 810

17 200

18 600

20 150

21 920

23 730

25 740

27 950

30 270

32 820

35 610

38 650

41 910


Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

do 1 roku

10 120

10 980

11 900

12 910

13 990

15 170

16 470

17 870

19 360

21 050

22 800

24 710

26 830

29 110

2

do 2 let

10 520

11 390

12 360

13 420

14 520

15 750

17 090

18 540

20 090

21 830

23 650

25 670

27 830

30 220

3

do 4 let

10 920

11 820

12 820

13 920

15 070

16 340

17 750

19 240

20 870

22 690

24 570

26 640

28 900

31 370

4

do 6 let

11 320

12 290

13 300

14 450

15 650

16 970

18 420

19 970

21 660

23 520

25 470

27 630

29 980

32 540

5

do 9 let

11 750

12 750

13 810

14 990

16 240

17 620

19 120

20 720

22 480

24 410

26 440

28 680

31 110

33 770

6

do 12 let

12 190

13 230

14 320

15 570

16 850

18 280

19 850

21 490

23 310

25 340

27 440

29 750

32 270

35 040

7

do 15 let

12 680

13 730

14 890

16 140

17 490

18 950

20 610

22 320

24 200

26 290

28 480

30 880

33 520

36 360

8

do 19 let

13 150

14 250

15 430

16 770

18 140

19 660

21 390

23 170

25 110

27 300

29 550

32 050

34 760

37 750

9

do 23 let

13 630

14 790

16 020

17 400

18 840

20 410

22 180

24 020

26 060

28 310

30 670

33 240

36 080

39 180

10

do 27 let

14 170

15 360

16 630

18 070

19 550

21 170

23 030

24 940

27 050

29 390

31 830

34 510

37 450

40 650

11

do 32 let

14 690

15 930

17 260

18 760

20 290

21 990

23 910

25 900

28 080

30 470

33 030

35 800

38 870

42 180

12

nad 32 let

15 250

16 550

17 900

19 470

21 060

22 810

24 820

26 870

29 150

31 640

34 280

37 160

40 330

43 760

 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

11

12

13

14

1

do 1 roku

24 790

26 390

29 810

33 400

2

do 2 let

25 510

27 170

30 660

34 320

3

do 4 let

26 280

28 000

31 560

35 280

4

do 6 let

27 060

28 820

32 460

36 280

5

do 9 let

27 860

29 720

33 420

37 310

6

do 12 let

28 710

30 620

34 410

38 380

7

do 15 let

29 580

31 580

35 440

39 500

8

do 19 let

30 500

32 570

36 510

40 650

9

do 23 let

31 420

33 590

37 600

41 860

10

do 27 let

32 400

34 640

38 760

43 100

11

do 32 let

33 410

35 740

39 940

44 400

12

nad 32 let

34 470

36 880

41 180

45 740


Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

27 110

28 860

32 610

36 540

38 810

41 300

2

do 2 let

27 890

29 720

33 550

37 540

39 920

42 490

3

do 4 let

28 750

30 630

34 520

38 600

41 070

43 720

4

do 6 let

29 590

31 530

35 510

39 680

42 240

45 010

5

do 9 let

30 470

32 500

36 560

40 810

43 480

46 330

6

do 12 let

31 400

33 500

37 640

41 970

44 740

47 700

7

do 15 let

32 370

34 540

38 760

43 220

46 060

49 130

8

do 19 let

33 360

35 620

39 920

44 470

47 450

50 630

9

do 23 let

34 370

36 730

41 120

45 790

48 880

52 160

10

do 27 let

35 450

37 890

42 390

47 150

50 350

53 750

11

do 32 let

36 550

39 100

43 700

48 570

51 880

55 420

12

nad 32 let

37 710

40 340

45 040

50 030

53 460

57 150


Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 6 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň

 

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

do 2 let

10 700

11 610

12 560

13 610

17 260

21 570

21 750

22 140

22 620

23 170

24 030

2

do 6 let

11 100

12 030

13 080

14 170

17 750

21 760

21 950

22 530

23 100

23 870

25 160

3

do 12 let

11 800

12 830

13 920

15 160

18 220

22 010

22 290

22 820

24 020

24 870

26 520

4

do 19 let

12 610

13 700

14 880

16 110

19 060

22 470

22 980

23 670

25 030

26 700

28 720

5

do 27 let

13 410

14 600

15 850

17 240

19 910

23 170

23 710

24 670

26 590

28 750

31 550

6

do 32 let

14 560

15 830

17 160

18 650

21 320

24 350

25 020

26 040

28 810

31 130

34 100

7

nad 32 let

14 970

16 260

17 640

19 170

21 930

24 910

25 560

26 740

29 500

31 910

34 920

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 11. 6. 2024 / 13:46

Odboráři jednali s ministrem Jurečkou o zvýšení platových tarifů

Zástupci odborářů z veřejných služeb a veřejné správy spolu s předsedou a místopředsedou ČMKOS jednali s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou o zvýšení plarových tarifů. Žádost o jednání se zástupci koalice byla opakovaně zaslána premiérovi, ale ten mlčí.

Aktuality 11. 6. 2024 / 12:55

Jak vypadá jednání o sjednocení odměňování ve zdravotnictví?

Projednávání plnění dohody z 8. prosince se zadrhlo na bodě ke sloučení odměňování zdravotníků a další vývoj nastal opět až po tiskové konferenci, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 9. 6. 2024 / 9:37

Kontrola BOZP – kategorizace

Milé kolegyně a milí kolegové, hurá do dalšího bodu kontrol na stavem BOZP, a to jsou kategorizace.

Načíst další
 
Napište nám