Zvýšení odškodnění pozůstalých v roce 2024

Od 1. 1. 2024 dochází k výraznějšímu zvýšení jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých (po zaměstnanci zemřelém v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání) a současně též limitu náhrady přiměřených nákladů spojených s pohřbem zaměstnance. Oproti tomu rozhodný výdělek pro výpočet pozůstalostní renty řešící hmotné otázky živobytí zaměstnancem vyživovaných osob, o kterém jsme informovali v minulém čísle Bulletinu, se zvyšuje jen málo. 

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy

Od 1. 1. 2024 došlo ke zvýšení jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých. Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých podle § 271i zákoníku práce přísluší

  • manželovi nebo registrovanému partnerovi zemřelého zaměstnance,
  • dítěti zemřelého zaměstnance a
  • rodiči zemřelého zaměstnance.

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy na základě ust. § 271i odst. 3 zákoníku práce přísluší i dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které smrt zaměstnance pociťují jako újmu vlastní. V praxi se tak může jednat například o družku zaměstnance nebo druha zaměstnankyně.

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy přísluší každému z výše uvedených pozůstalých nejméně ve výši dvacetinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém právo na tuto náhradu vzniklo. Výši průměrné mzdy vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů, a to na základě údajů Českého statistického úřadu (ust. § 271i odst. 4 zákoníku práce). Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 365/2023 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely zákoníku práce, stanoví výchozí částku (průměrnou mzdu) ve výši 42 427 Kč. Pro rok 2024 tak jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých činí 848 540 Kč (v roce 2023 činila 786 120 Kč) a po zaokrouhlení na celé stokoruny nahoru ve smyslu ust. 271i odst. 2 zákoníku práce („Výše jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.“) 848 600 Kč oproti dosavadním 786 200 Kč pro rok 2023, respektive oproti částce 741 000 Kč pro rok 2022.

Nárok na výše uvedenou částku představující jednorázovou náhradu nemajetkové újmy pozůstalých má každý pozůstalý (manžel, popřípadě registrovaný partner, dítě, eventuálně jiná osoba v poměru rodinném nebo obdobném, která újmu (smrt) zaměstnance pociťuje jako vlastní újmu) samostatně. Je-li však náhrada vyplácena oběma rodičům zaměstnance, vyplatí se každému z nich polovina částky, tj. pro rok 2024 částka 424 300 Kč.

Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem

Podobně jako jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých se dle § 271g zákoníku práce každoročně valorizuje i výše náhrady přiměřených nákladů spojených s pohřbem. Náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem tvoří výdaje na zřízení pomníku nebo desky do výše nejméně jedenapůlnásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém na tuto náhradu vznikne právo; výše této náhrady se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.

V návaznosti na průměrnou mzdu v národním hospodářství zjištěnou za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém na tuto náhradu vznikne právo, vyhlášenou sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 365/2023 Sb. činí pro rok 2024 maximální náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem 63 700 Kč (63 641 Kč bez zaokrouhlení) oproti dosavadním 59 000 Kč pro rok 2023, respektive 55 600 Kč pro rok 2022. Od přiměřených nákladů spojených s pohřbem se odečítá pohřebné poskytnuté dle zvláštního právního předpisu. Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem přísluší tomu, kdo tyto náklady vynaložil.

 

Podobné články

Aktuality 12. 7. 2024 / 14:43

Změny u DPP a DPČ od 1. 7. 2024

Oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), zasáhla od konce roku 2023 řada zásadních změn.

Aktuality 12. 7. 2024 / 13:21

Milostivé léto 2024

Milostivé léto 2024 navazuje na předchozí tři akce totožného charakteru a umožňuje i nyní, již počtvrté, fyzickým osobám v exekuci vyhnout se dlužnému penále a nákladům exekuce.

Aktuality 9. 6. 2024 / 9:04

Příručka pro nastávající rodiče

U příležitosti Mezinárodního dne rodiny, který připadá na 15. května, vydala Česká správa sociálního zabezpečení společně s Úřadem práce ČR aktualizovanou Příručku pro nastávající rodiče.

Načíst další
 
Napište nám