Celostátní konference odborového svazu

Celostátní konference Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR jednala v pátek 11. a v sobotu 12. listopadu v pražském hotelu Olšanka. Zúčastnilo se jí 115 delegátů z odborových organizací, kteří byli zvoleni na krajských konferencích.

Konferenci krátce zahájily předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková a krátká prezentace připomínající aktivity odborového svazu v uplynulých dvou letech, tedy v období od VII. sjezdu odborového svazu, který se konal 20. a 21. listopadu 2014 – viz níže jako soubor ke stažení.

Ivana Břeňková omluvila předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středulu a předsedu Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb Antona Szalaye, kteří se v Bratislavě účastnili sjezdu slovenské Konfederace odborových svazů.

Účast na celostátní konferenci slíbila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, která se v průběhu akce omluvila, že se nestihne dostavit kvůli pracovním povinnostem.

***

Účastníky konference poté pozdravil bývalý dlouholetý předseda odborového svazu RNDr. Jiří Schlanger. Připomněl, že před lety se na celostátní konferenci diskutovalo o globalizaci, jejích výhodách a rizicích. Výhody podle něj zůstaly nevyužity, rizikům se neumíme účinně bránit, což je důvod, proč je svět stále více rozpolcený. Navíc vydobytá práva se rozmělňují v jednotlivostech, což lidi stále více štve.

Situace odborů je složitá. Aby lidi oslovily, musí být zajímavé. Zároveň musí zůstat hodnověrné. To znamená permanentně mapovat, co lidi zajímá, na co myslí.

Za chybu Schlanger považuje, že zaměstnavatelé a zaměstnanci se nedostali zpět do vedení VZP – tuto pozici jim sebral exministr zdravotnictví David Rath. Zdravotnictví je podle Schlangera systém, který nikoho pozitivně nemotivuje, proto ho nebaví. Ze zdravotnictví ho zajímá lázeňství, protože to není nuda. Na lázeňství se ukazuje hodnověrnost politických struktur. Ocenil, že tato vláda přijala pravidla, která umožnila lázeňství žít. Sociální služby podle Schlangera nevyužívají svůj potenciál, nejsou připraveny na stárnutí populace, terénní služby nejsou zajištěny ve všech regionech a sociální služby se nepřátelsky staví k inovacím.

***

Dagmar Žitníková omluvila ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, který počítal s účastí na celostátní konferenci, ale musel se omluvit kvůli nemoci. Proto přečetla jeho zdravici. V ní ministr Němeček poděkoval odborovému svazu za spolupráci a uvedl, že je hrdý na to, že se společně podařilo prosadit zvýšení platových tarifů a základních mezd. Nyní Ministerstvo zdravotnictví a ČSSD podporují návrh na sjednocení odměňování, které požaduje odborový svaz.

***

Ministra zdravotnictví proto na jednání celostátní konference zastoupil náměstek Tom Phillip, který připomněl hlavní témata letošních jednání a největší úspěchy – úhradovou vyhlášku, navýšení plateb za státní pojištěnce, zvýšení tarifních platů a základních mezd o 10 procent. Ministerstvo se snaží prosadit pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce.

Platové tarify již byly zvýšeny v nařízení vlády, úhradová vyhláška, která bude platit od 1. ledna 2017, přinese zvýšení prostředků tak, aby o 10 procent mohly být zvýšeny i základní mzdy v akciových společnostech. Toto zvýšení mezd je zakotveno v memorandu podepsaném s hejtmany krajů. Zvýšení platby za státní pojištěnce by mělo do zdravotního pojištění přinést navíc 3,5 miliardy korun, o dalších 9 miliard by se měly zvýšit platby na zdravotní pojištění díky dobré kondici ekonomiky.

Za dlouhodobý dluh označil náměstek Phillip problematiku zdravotně sociálního pomezí, což zahrnuje i úhradu práce zdravotních sester v sociálních službách. Ministerstvo zdravotnictví se proto snaží na řešení těchto problémů intenzivně spolupracovat s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Ministerstvo zdravotnictví prosazuje změny ve vzdělávání lékařů i vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, chce zvýšit kompetence zdravotních sester. V té souvislosti uvedl, že by mělo dojít ke zrušení současného kreditního systému ve vzdělávání.

Poděkoval za ocenění postupu ministerstva v případě lázeňství a doplnil, že za velký úspěch považuje konkrétní zakotvení nároku pacienta na lázeňskou léčbu v indikačním seznamu, který je součástí zákona. To je velmi důležité jako dlouhodobá jistota pro pacienty i pro lázně.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková doplnila, že pro odborový svaz je nepřijatelné, aby se zvyšovaly kompetence zdravotních sester a zároveň nedošlo ke zvýšení jejich platů a mezd. Počítá se, že dnešní asistenty nahradí praktické sestry, které budou moci pracovat samostatně, ale musí zůstat rozdíl mezi kompetencemi praktické sestry a všeobecné sestry.

Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková dodala, že odborové organizace v nemocnicích akciových společnostech určitě čeká náročné jednání o zvýšení mezd. Připomněla, že i tentokrát bude pracovat skupina, která bude posuzovat, zda nemocnice v úhradové vyhlášce opravdu dostaly finanční prostředky na zvýšení mezd. Je její členkou, takže pokud v některých nemocnicích bude vedení odborům tvrdit, že finance na zvýšení mezd nejsou, mají si tyto odborové organizace vyžádat ekonomické podklady a obrátit se na odborový svaz.

***

Předseda Asociace českých a moravských nemocnic a viceprezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR MUDr. Eduard Sohlich, MBA., ocenil dlouhodobou spolupráci s odborovým svazem a dodal, že nemá rád, když se proti sobě staví zaměstnanci a zaměstnavatelé. AČMN zastupuje 130 nemocnic a ví, že regionální nemocnice jsou stále v nejistotě a v ekonomickém ohrožení. Připomněl velkou nespravedlnost v možnostech čerpat krajské, státní či evropské dotace, některé nemocnice na ně nejsou schopny dosáhnout. Kritizoval, že na školách studuje málo budoucích lékařů a dalších zdravotníků.

Zdůraznil, že AČMN se vůbec nebrání sjednocení platů a mezd, ale za dodržení zásadních podmínek. Je třeba, aby byly jasně stanované úhrady péče, protože v těchto nemocnicích tvoří osobní náklady největší část celkových nákladů. Proto AČMN navrhuje finančně oddělit základní nemocniční péči a vysoce specializovanou péči, zavést paušální náhradu u nepřetržité péče, alokovat veřejné zdroje pro všechny nemocnice, zavést střední vzdělání pro SZP, podpořit zvýšení školských kapacit a zjednodušit přijímání zahraničních pracovníků.

Prezentaci viz níže jako soubor ke stažení.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková zdůraznila, že řešení problémů malých nemocnic nespočívá v tom, aby se vzaly peníze fakultním nemocnicím nebo specializovaným centrům. Je třeba, aby všichni společně prosazovali, aby do zdravotnictví přišlo víc peněz.

***

Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a prezident Unie zaměstnavatelských svazů Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, poděkoval odborovému svazu za dobrou spolupráci a zdůraznil, že v řádově 90 procentech panuje mezi odborovým svazem a Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR shoda.

Podepsali společné memorandum, které by mělo vyústit v podepsání kolektivní smlouvy vyššího stupně.

Asociace stejně jako odborový svaz prosazuje, aby částka pro sociální služby byla dostatečná už ve státním rozpočtu, což se nepodařilo ani pro příští rok.

Pro asociaci stejně jako pro OS jsou nepřijatelné připravované minimální personální standardy, požadují, aby byly zpracovány optimální personální standardy.

Společně požadují zrušení nejnižších tabulek platových tarifů a jednají o úhradách zdravotní péče v sociálních službách.

Společně jednali s úřadem práce o tom, aby úřady práce byly aktivnější v podpoře zřizování nových pracovních míst v sociálních službách a poskytování dotací na zřizování těchto pracovních míst sanitářů a ošetřovatelů.

Společně s odborovým svazem se UZS snaží podpořit zájem dětí a jejich rodičů o studium na středních zdravotnických školách. Pracují proto na projektu, jehož výsledkem bude kampaň Studuj zdrávku.

Neshoda panuje ve sloučení mezd a platů. Unie zaměstnavatelských svazů nesouhlasí se srovnáním platů a mezd ve zdravotnictví a nesouhlasí s tím v žádném segmentu veřejných služeb.

***

O plnění programu odborového svazu informovala předsedkyně Dagmar Žitníková. Připomněla, že podrobné informace o plnění programu byly zaslány do všech odborových organizací a probíraly se na krajských konferencích – viz níže jako soubory ke stažení.

Zdůraznila proto pouze tři hlavní priority.

První se týká novely zákoníku práce, v níž chce odborový svaz prosadit sjednocení odměňování ve zdravotnictví pod systém platů.

Druhá se také týká odměňování – OS chce společně se zaměstnavateli zrušit nejnižší platové tabulky a přeřadit zaměstnance, kterých se tabulky týkají, do vyšších tabulek. Po zvýšení minimální mzdy od ledna 2017 totiž nejnižší platové stupně nedosáhnout asi na úroveň minimální mzdy.

Třetí priorita se týká nedostatku zaměstnanců. Odborový svaz spolu s Unií zaměstnavatelských svazů ČR požadují po úřadech práce, aby umožnily zvýšit počet pracovních míst ve zdravotnictví a v sociálních službách z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti a aby pořádaly rekvalifikace na sanitáře a ošetřovatele.

Místopředseda odborového svazu Lubomír Francl informoval o hospodaření odborového svazu a o stavu a vývoji členské základny.

Se zprávou o činnosti dozorčí rady odborového svazu vystoupila její předsedkyně Soňa Vytisková.

***

Po návratu ze Slovenska na celostátní konferenci v odpoledních hodinách dorazili předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová.

Josef Středula poděkoval členů odborového svazu za jejich práci, při níž řeší nejen problémy, které se týkají odborářů a zaměstnanců ve zdravotnictví a sociální péči, ale také problémy, které se týkají dalších občanů.

Poděkoval za účast na mítinku ČMKOS Konec levné práce v ČR, který se konal na podporu kolektivního vyjednávání v roce 2017. Zdůraznil, že ČMKOS už nemá žádnou toleranci k výmluvám na různé potíže, jež neumožňují zvýšit mzdy a platy. Odbory řeší problematiku mezd a platů a to ostatní ať řeší jiní. V této souvislosti zopakoval nejdůležitější ekonomická fakta: více než 50 % HDP v ČR závisí na spotřebě obyvatelstva, proto je tak důležité, aby rostly mzdy a platy. Připomněl, že u zaměstnavatelů, kde působí odbory, mají zaměstnanci vyšší mzdy, a to v průměru o více než 46 tisíc Kč za rok. Další výhody mají vyjednané v kolektivní smlouvě.

Uvedl, že kampaň Konec levné práce přinesla velmi kladné ohlasy a měla by se rozšířit i na Slovensko.

Za naprosto logický a oprávněný označil požadavek odborového svazu na srovnání mezd a platů ve zdravotnictví.

Ocenil premiéra Sobotku za vedení sociálního dialogu. Ocenil také, že vláda zvýšila minimální mzdu, ale dodal, že i nadále zůstává ve srovnání s jinými evropskými zeměmi nízká.

***

Odpoledne jednání celostátní konference navštívila poslankyně Jana Hnyková (Úsvit), členka odborového svazu a bývalá členka výkonné rady OS. Posteskla si, že se na ni obracejí občané se spoustou problémů, ale vymahatelnost práva v České republice je nízká.

Ocenila výsledky práce odborového svazu a přála by si, aby se vážnost a úcta k odborům přelily i do Poslanecké sněmovny, kde je někdy velmi těžké obhajovat zaměstnance a odboráře.

Připomněla, že podala návrh, aby se sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách zvýšil plat o 6 procent. V sociálním výboru Poslanecké sněmovny s ním uspěla, nyní se to bude snažit prosadit i na jednání pléna Sněmovny.

***

Účast na jednání celostátní konference kvůli pracovním povinnostem nestihl poslanec a bývalý předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil. Mezi delegáty proto zavítal alespoň v pátek večer a k setkání a diskusím s nimi využil společenského večera.

***

Vedení odborového svazu informovalo o možnostech dalších benefitů pro členy svazu. O konkrétní nabídce pro členy OS informoval zástupce pojišťovny D.A.S. Mgr. Roman Flek.

***

Se zkušenostmi z fungování takovéhoto pojištění pro členy Nezávislého odborového svazu Policie ČR seznámil jeho předseda JUDr. Milan Štěpánek. Oba hosté uvedli konkrétní příklady fungování pojištění a zodpověděli řadu dotazů delegátů.

***

S vizemi výkonné rady a vedení odborového svazu, jak by měl fungovat OS v příštím období, seznámila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Zaměřila se při tom především na práci s členskou základnou.

***

O aktuálním dění ve zdravotnictví a sociálních službách informovala místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Připomněla aktivity zástupců OS v tripartitě a v tripartitních pracovních týmech, náročnost jednání o zvýšení platových tarifů a základních mezd, snahu OS prosadit zvýšení příplatků za směnnost a další aktivity svazu.

***

Svazový inspektor BOZP Zbyněk Moravec doplnil, že se podařilo do nového návrhu seznamu nemocí z povolání prosadit poškození bederní páteře z dlouhodobého zatížení. Návrh nyní jde do legislativního procesu.

***

Delegáti celostátní konference více než dvoutřetinovou většinou schválili pojištění D.A.S. jako nový benefit pro členy odborového svazu a schválili také úpravu finančního řádu odborového svazu.

Podrobné informace o těchto změnách byly po celostátní konferenci elektronicky zaslány do všech odborových organizací.

***

Na závěr jednání přijali delegáti usnesení celostátní konference – ve zkrácené verzi viz níže jako soubor ke stažení, plné znění usnesení bylo všem odborovým organizacím zasláno elektronicky.

 

Foto Ladislav Kucharský a Zbyněk Moravec

Soubory ke stažení

 
Napište nám