Zajišťovací fond v roce 2018

Do Zajišťovacího fondu přišlo v roce 2018 celkem 2627 žádostí, meziroční nárůst činil oproti roku 2017 125 žádostí. Schváleno bylo celkem 2487 žádostí (nárůst 169 žádostí oproti roku 2017) a zamítnuto bylo 123 žádostí (o 10 méně než v roce 2017). V roce 2018 bylo proplaceno celkem 2644 žádostí (o 343 více než v roce 2017) v celkové výši vyplacených darů 2 090 253 Kč, což je o 376 853 Kč více než v roce 2017. Rozdíl mezi počtem schválených a vyplacených žádostí je stejně jako v minulých letech způsoben tím, že některé žádosti vyplacené na začátku roku 2018 byly na OS doručeny již na konci roku 2017 a naproti tomu některé žádosti z konce roku 2018 byly zúčtovány až na začátku roku 2019.

Pro úplnost bych chtěl připomenout, že výkonná rada odborového svazu v roce 2018 na svém únorovém jednání schválila změny ve Statutu Zajišťovacího fondu. Byl navýšen dar při ošetřování člena rodiny z 600 Kč na 700 Kč a dar při narození dítěte z 1500 Kč na 2000 Kč. Úpravy byly provedeny proto, že záměrem Zajišťovacího fondu je od jeho počátku pomoc našim členům a ne hromadění peněz na účtu.

V tabulkách, které jsou níže jako soubor ke stažení, je uvedena podrobnější statistika přijatých, schválených, vyplacených a zamítnutých žádostí.

Od 1. 3. 2019 začala platit další novela Statutu Zajišťovacího fondu, který na svém jednání v únoru roku 2019 schválila výkonná rada OS. Změnila se tato ustanovení:

Podmínky vzniku práva na plnění ze Zajišťovacího fondu a jeho výplaty:

a)      členství v OSZSP ČR a ZF nejméně 6 měsíců – došlo ke zkrácení „čekací doby“ z 12 na 6 měsíců, takže člen Zajišťovacího fondu může čerpat dary již po uplynutí 6 měsíců trvání členství v Zajišťovacím fondu.

b)      Proti zamítnutí žádosti se člen může odvolat k výkonné radě OS, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí – dříve bylo uvedeno, že člen se může k výkonné radě odvolat prostřednictvím dozorčí rady, nyní se člen může odvolat přímo k výkonné radě.

c)      Dar při ošetřování člena rodiny dar náleží i při ošetřování člena rodiny v podpůrčí době dávky nemocenského pojištění „Dlouhodobé ošetřovné“. Zde byla provedena změna tak, aby mohli čerpat tento dar i členové, kteří dlouhodobě pečují o osobu, která potřebuje poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí a nevykonává v zaměstnání, z něhož dlouhodobé ošetřovné náleží, nebo v jiném zaměstnání práci, jde-li o zaměstnance.

Stejně jako v roce 2017 jsme v roce také v roce 2018 nemuseli zamítnout ani jednu žádost z důvodu, že by základní organizace neplnily své povinnosti, což svědčí o dobré práci funkcionářů našich základních organizací. Ale musím podotknout, že žádosti zamítnuté z ostatních důvodů uvedených v tabulce č. 4 by se na OS vůbec neměly dostat, protože by primární kontrolu měla provést už základní organizace.

Nejjednodušší způsob, jak si ověřit to, že jsou splněny všechny podmínky pro přiznání darů, je používat program TREWIS ZO, kde můžete najít jednak kompletní údaje o členství v Zajišťovacím fondu, ale i seznam žádostí o dary ze Zajišťovacího fondu a můžete si tak ověřit, zda již člen na danou událost v kalendářním roce nečerpal.

Také se stále bohužel vyskytují problémy s tím, že ne všechny žádosti splňují veškeré náležitosti k tomu, aby mohly být vyplaceny v řádném termínu. Mezi nejčastější a stále se opakující chyby patří:

● nečitelné údaje v podaných žádostech,

● špatně uvedená čísla účtu, takže se platba vrací,

● chybějící doklady potřebné ke schválení žádosti.

Dále bych chtěl připomenout, že VIII. sjezd OS schválil změnu stanov OSZSP ČR, kde se mimo jiné uvádí:

(36)     Odborová organizace, která:

jedná v rozporu se stanovami, finančním řádem, programem, usneseními a dalšími dokumenty orgánů OS, nebo po dobu nejméně tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců neplatí odvody z členských příspěvků na ústředí OS v souladu se stanovami a finančním řádem OS (dále jen „odborová organizace porušující důležité povinnosti“) nemá právo na právní pomoc při kolektivním vyjednávání a při obhajobě a ochraně kolektivních práv a pracovních, platových nebo mzdových a sociálních práv svých členů, a to jak ze strany odborového svazu, tak ze strany smluvních partnerů OS zajišťující pro OS právní poradenství a právní služby. Člen odborové organizace porušující důležité povinnosti nemá právo na poskytnutí právní pomoci, včetně právního zastoupení, a to jak ze strany odborového svazu, tak ze strany smluvních partnerů OS, kteří zajišťují pro OS právní poradenství a právní služby.

(37)     Odborová organizace porušující povinnosti uložené stanovami, finančním řádem, programem, usneseními a dalšími dokumenty orgánů OS nemá právo předkládat návrhy na kandidáty (nominace) do orgánů odborového svazu. Člen odborové organizace porušující důležité povinnosti nemá právo být volen do orgánů odborového svazu.

(38)     V případě člena odborové organizace porušující důležité povinnosti se výkon funkce v orgánu odborového svazu, do něhož byl platně zvolen, pozastavuje. Takový člen nemá po dobu pozastavení funkce právo hlasovat a bez souhlasu předsedy orgánu odborového svazu právo účastnit se jednání orgánu odborového svazu.

Finanční řád OSZSP ČR schválený VIII sjezdem uvádí v článku 29 toto:

OS vede Zajišťovací fond odborového svazu (dále jen „ZF“). Zajišťovací fond včetně pravidel pro jeho tvorbu a čerpání darů poskytovaných ze ZF se řídí Statutem ZF, který schvaluje výkonná rada OS. Do ZF přispívají odborové organizace částkou 10 Kč měsíčně za každého člena, který platí základní příspěvek (viz čl. 37) a základní individuální příspěvek (viz čl. 42) a udržovací příspěvek (čl. 40 písm. e) a udržovací individuální příspěvek (čl. 44 písm. e).

Z uvedeného vyplývá, že sankce uvedené ve stanovách se týkají i těch organizací, které neodvádějí příspěvky do Zajišťovacího fondu.

Na závěr bych chtěl znovu připomenout, že v programu TREWIS ZO je v současné době možné posílat hlášenky nejen odvodů členských příspěvků, ale i příspěvků do Zajišťovacího fondu elektronicky. Rovněž je možné zadávat u nových členů nejen datum vstupu do OS, ale i datum vstupu do ZF. Pokud tedy základní nebo místní organizace využívá možnosti programu TREWIS ZO v plném rozsahu, nemusí již posílat žádné hlášenky v papírové podobě, ale je možné vše posílat rovnou z programu TREWIS ZO.

Věřím, že program začnou využívat i ty organizace, které dosud tento program nepoužívají.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 26. 3. 2024 / 17:41

Zajišťovací fond v roce 2023

Stejně jako v předchozích letech plnil Zajišťovací fond i v roce 2023 jednu z forem pomoci našim členům a stejně jako v minulých letech přináším informace o využívání Zajišťovacího fondu.

Aktuality 9. 9. 2023 / 10:22

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2023

Stejně jako v předchozích letech pomáhá Zajišťovací fond našim členům. Proto bych vás chtěl seznámit s údaji o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu v prvním pololetí roku 2023.

Aktuality 13. 4. 2023 / 19:39

Zajišťovací fond v roce 2022

Také v roce 2022 byl Zajišťovací fond jednou z forem pomoci našim členům.

Načíst další
 
Napište nám