Změny v odměňování a sociálním zabezpečení zaměstnanců v roce 2022

Stejně jako na začátku každého roku i letos dochází ke změně řady právních předpisů v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců. Účelem následujících řádků je proto seznámit čtenáře se základním přehledem změn, ke kterým v letošním roce dochází.

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy

Dne 19. listopadu 2021 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 405/2021, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s touto novelou je nutné si nejprve představit samotný institut minimální mzdy. Minimální mzda představuje nejnižší přípustnou výši odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Právní předpisy stanoví, že mzda, plat nebo odměny z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a neděli. V případě, že nedosáhne mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek.

S účinností od 1. ledna 2022 se zvýšila základní sazba minimální mzdy z částky 15 200 Kč na částku 16 200 Kč, základní hodinová sazba minimální mzdy se zvýšila z částky 90,50 Kč na částku 96,40 Kč (pro stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin; pro jiné délky stanovené týdenní doby se tato sazba úměrně zvýší).

Analogicky se zvýšily i základní sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy, které představují minimální výši odměny za práci vymezeného okruhu zaměstnanců (§ 112 odst. 2 zákoníku práce) stanovené podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.

Podrobnější informace najdete v samostatném článku níže v této rubrice.

Nové nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

V minulém čísle Bulletinu jsme Vás informovali o skutečnosti, že dne 23. listopadu 2021 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

Touto novelou mělo od 1. ledna 2022 dojít ke změně platových tarifů následovně:

  • platové tarify zaměstnanců uvedených v příloze č. 1 a nově vytvořené příloze č. 2 měly vzrůst o 1000 Kč,
  • u nelékařských zdravotnických pracovníků zařazených do 2. až 7. platové třídy měly vzrůst platové tarify rovněž o 1000 Kč,
  • u nelékařských zdravotnických pracovníků zařazených do 8. a vyšší platové třídy a u lékařů mělo dojít k navýšení platových tarifů o 6 %,
  • pedagogickým pracovníkům měly vzrůst platové tarify v příloze č. 5 o 3 %.

Bohužel k výše uvedenému navýšení platových tarifů od 1. ledna 2022 nedojde, nová vláda rozhodla jinak.

Dne 31. prosince 2021 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 531/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou sice od 1. ledna 2022 dochází k navýšení platových tarifů, ale k odlišnému a mnohem nižšímu, než je uvedeno výše.

Podrobnější informace včetně všech jednotlivých tabulek platových tarifů najdete v samostatném článku níže v této rubrice.

Cestovní náhrady

V oblasti cestovních náhrad se vyhláškou č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazba stravného a průměrná cena pohonných hmot.

Následující tabulka ukazuje výši stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce:

Délka pracovní cesty Podnikatelský sektor Nepodnikatelský sektor
5 – 12 hodin 99 Kč 99 – 118 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 151 Kč 151 – 182 Kč

Déle než 18 hodin 237 Kč 237 – 283 Kč

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,30 Kč (v roce 2021 1,20 Kč) a u osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč (v roce 2021 4,40 Kč). Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty pak pro rok 2022 činí 37,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů (v roce 2021 27,80 Kč, respektive od 19. 10. 2021 33,80 Kč); 40,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů (v roce 2021 31,50 Kč); 36,10 Kč u motorové nafty (v roce 2021 27,20 Kč) a 4,10 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny (v roce 2021 5 Kč).

„Stravenkový paušál“

Na straně zaměstnance je od daně z příjmů podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, osvobozen peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu až do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Zvýšením stravného vyhláškou č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, dochází i ke zvýšení limitu pro osvobození „stravenkového paušálu“ od daně z příjmů. V roce 2022 se tak bude jednat o částku 82,60 Kč (70 % z částky 118 Kč); v roce 2021 se jednalo o částku 75,60 Kč.

Připomínáme, že na straně zaměstnavatele se peněžitý příspěvek na stravování považuje za daňově uznatelný výdaj (náklad) vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů v souladu s § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Zvýšení slevy na poplatníka

Daňový balíček přijatý v prosinci 2020 se odrazí na odměňování zaměstnanců i v letošním roce. V roce 2021 došlo ke zvýšení slevy na poplatníka podle § 35ba odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, o 3 000 Kč, tj. na částku 27 840 Kč. V roce 2022 se zvýší o další 3000 Kč na částku 30 840 Kč.

Zvýšení důchodů

Všechny důchody, tj. starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí, které byly přiznány před 1. lednem 2022, se zvyšují tak, že se základní výměra (stejná pro všechny druhy důchodů) zvyšuje o 350 Kč z 3550 Kč na 3900 Kč a procentní výměra, která je individuální a závisí na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, se zvyšuje o 1,3 % vyplácené procentní výměry. Nad rámec zákonné valorizace se procentní výměry všech důchodů zvýší o dodatečnou částku 300 Kč.

Dle informací MPSV se všechny vyplácené důchody od 1. ledna 2022 zvýší v průměru o 805 Kč. Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/web/cz/-/duchody-v-pristim-roce-porostou-zjistete-jak-se-vam-zvysi-duchod).

Náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání

Od 1. ledna 2022 se na základě nařízení vlády č. 508/2021 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) zvyšuje průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých o 1,3 % a o 300 Kč.

Připomínáme, že ke zvýšení výše uvedených náhrad dochází v závislosti na zvýšení důchodů.

Otcovská poporodní péče

Od 1. ledna 2022 se pro novopečené tatínky prodlužuje podpůrčí doba, tj. doba poskytování dávky otcovské poporodní péče, z dosavadního jednoho týdne na dva týdny. Prodlužuje se rovněž období, v němž může být otcovská poskytována, v případě, kdy bylo dítě hospitalizováno v období prvních 6 týdnů života, o dobu hospitalizace.

Ošetřovné

Od 1. ledna 2022 se již nevyžaduje podmínka soužití ve společné domácnosti u některých blízkých příbuzných. Nově se již nebude vztahovat pouze na osoby žijící ve společné domácnosti, ale ošetřovné budou moci čerpat i další blízcí příbuzní, kteří se budou o nemocného starat. Okruh osob se nově vymezuje takto:

  • příbuzní v linii přímé, tedy přímí předci nebo potomci: rodiče, prarodiče, děti, vnoučata aj.,
  • sourozenci, a to jak „plnorodí“ (s oběma shodnými rodiči), tak „polorodí“ (s jedním shodným rodičem),
  • manžel či manželka, registrovaný partner či registrovaná partnerka,
  • rodiče manžela (manželky) či registrovaného partnera (registrované partnerky).

Nejčastějším případem, který byl ostatně i hojně zmiňován při projednávání novely zákona o nemocenském pojištění, kdy bude možné čerpat ošetřovné novým okruhem osob, je situace, kdy babička nebo dědeček bude pečovat o své vnouče do 10 let věku. Nemusí žít spolu ve stejné domácnosti, ale pochopitelně platí, že se o dítě musí po dobu poskytování ošetřovného starat oni, nikoli rodiče. Nezbytnou podmínkou, aby ošetřovné mohli čerpat prarodiče, je skutečnost, že oni sami jsou účastni na nemocenském pojištění.

Členové „širší rodiny“ mimo domácnost tak získají nově nárok nejenom na ošetřovné jako dávku nemocenského pojištění, ale i na související pracovní volno – ošetřování člena rodiny.

Dlouhodobé ošetřovné

Od 1. ledna 2022 dochází ke zkrácení doby pobytu v zařízení lůžkové péče jako podmínky nároku na dávku ze 7 na 4 kalendářní dny. Do těchto dnů se počítá i den přijetí do lůžkového zařízení a den propuštění z něho. Autoři novely považovali podmínku alespoň sedmidenní hospitalizace za neúměrně dlouhou, protože se průměrná doba hospitalizace stále snižuje.

Dále se ruší podmínka hospitalizace pro poskytnutí dlouhodobého ošetřovného v případě péče o osobu v nevyléčitelném stavu. Podle důvodové zprávy půjde zejména o pacienty v terminální fázi onkologické nemoci, se selháváním životně důležitých orgánů (srdce, plic, jater), se spinální svalovou atrofií nebo jiným neurologickým postižením v konečné fázi života.

Třetí změna se týká lhůty pro podání žádosti o dlouhodobé ošetřovné, respektive pro její první krok. Nově pokud nebude rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče vydáno v den propuštění ošetřované osoby z hospitalizace, rozhodne ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče o vzniku potřeby dlouhodobé péče do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Žádost lze podat do 8 dnů po dni propuštění ošetřované osoby z hospitalizace.

O dalších případných změnách v oblasti odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců vás budeme v průběhu roku 2022 informovat.

Podobné články

Aktuality 4. 1. 2023 / 13:58

Přehled změn v odměňování a sociálním zabezpečení zaměstnanců v roce 2023

Stejně jako na začátku každého roku i letos dochází ke změně řady právních předpisů v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců.

Aktuality 4. 1. 2023 / 13:43

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy

Dne 30. 12. 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 465/2022, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy.

Aktuality 3. 1. 2023 / 11:55

Úprava nařízení vlády o platech zaměstnanců od 1. 1. 2023

Platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě a zaměstnanců ve státní službě stanovila dvě nařízení vlády, která byla od 1. ledna 2023 novelizována nařízením vlády č. 464/2022 Sb.

Načíst další
 
Napište nám