Reakce na stanovisko ZO Fakultní nemocnice Ostrava k pojištění u pojišťovny D.A.S.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych zde reagoval na informace, které byly uvedeny ve stanovisku ZO OSZSP ČR FN Ostrava k novému benefitu – pojištění u pojišťovny D.A.S.

Záměrem, který byl prezentován i na celostátní konferenci odborového svazu v listopadu loňského roku, bylo a stále je nabídnout takový benefit, který povede k získávání nových členů do našeho svazu. S úbytkem členů se potýkají v současnosti téměř všechny odborové svazy a je třeba si uvědomit, že členské příspěvky jsou hlavním a prakticky jediným příjmem OS. Možnost spolupráce s pojišťovnou D.A.S. se nabízela i proto, že se osvědčila u Nezávislého odborového svazu Policie ČR, kde po jejím zavedení opravdu došlo ke zvýšení členské základny. Dalším důvodem je, že by se právníkům OS otevřela větší kapacita pro práci pro základní organizace v oblasti pomoci při kolektivním vyjednávání, dále při hodnocení a připomínkování legislativních návrhů. Pojištění u pojišťovny D.A.S. má také sloužit ke zvýšení právní ochrany členů OS (možnost kontaktovat pojišťovnu 24 hod denně a řešit problémy ihned, což u právníků OS není bohužel možné).

Souhlasím s tím, že kvalitní právní služby jsou pilířem činnosti odborů. Pojištění u D.A.S neznamená, že by svaz už nechtěl služeb právníků využívat.

Záměr předložit tento návrh na celostátní konferenci byl prodiskutován na jednání výkonné rady OS, která je podle stanov nejvyšším orgánem OS mezi sjezdy, a také na všech podzimních krajských konferencích už od září loňského roku. Nedomnívám se tedy, že by šlo o uspěchané projednání a rozhodnutí.

Nechápu, co je myšleno sdělením, že záležitost byla uspěchaná a že nedošlo k analýze přínosů a rizik zapojení do D.A.S. Jednání s pojišťovnou D.A.S. bylo zahájeno ihned po konání celostátní konference, která tento záměr ve svém usnesení schválila. Ve sdělení FN Ostrava není konkretizováno, jaká analýza měla být provedena, vedení OS jednalo tak, aby smlouva byla pro naše členy co nejvýhodnější.

Naprosto nesouhlasím s vyjádřením, že způsob prosazení pojištění bylo na celostátní konferenci systematickou přesvědčovací masáží přítomných, a to především ze strany předsedkyně OS. Pojištění bylo představeno standardním způsobem a delegáti měli možnost hlasovat zcela podle svého přesvědčení.

Nevím, proč je podle ZO FN Ostrava naprosto mimo realitu, že D.A.S. bude poskytovat kvalitní právní služby za 15 Kč měsíčně na člena, tedy 180 Kč ročně na člena. Pokud je mi známo, tak nikdo z členů ZO FN Ostrava služby pojišťovny D.A.S. nevyzkoušel, takže tento názor osobně považuji za pouhou domněnku. Právě tato cena je jednou z výhod, kterou naše smlouva s pojišťovnou D.A.S. poskytuje. Standardní cena pojištění v rozsahu, který je smlouvou zajištěn, je totiž při individuálním sjednání jen u pracovního práva 2100 Kč ročně.

Je pravdou, že při prvním testu právníků D.A.S. našimi právníky nebyly všechny odpovědi (týkalo se to některých oblastí specifických pro zdravotnictví) v souladu s naším právním stanoviskem. Ihned po tomto zjištění jsme vstoupili s pojišťovnou D.A.S. v jednání, pojišťovna náš názor uznala a ihned zjednala nápravu.

Ano, diskutovalo se o možnosti, že v některých případech, které jsou vyloženě specifické pro zaměstnance ve zdravotnictví a sociální péči, by požádali o stanovisko právníky OS. Podle mého názoru by to v těchto případech nebylo na škodu, když by problém řešil právník, který má s určitou oblastí bohaté zkušenosti. V současnosti je situace taková, že pojišťovně D.A.S. bylo sděleno, že tato spolupráce se nebude realizovat.

Nevím, odkud má ZO FN Ostrava informace o tom, že vedení OS nepřipouští odlišný názor svých zaměstnanců, což má pro ně i negativní následky, a že podpora těch, kteří mají o D.A.S. validní informace, se blíží nule, pouze nemají odvahu s tím veřejně vystoupit. Samozřejmě že i mezi zaměstnanci nepanuje zcela jednotný názor, diskuse probíhaly a probíhají, ale za celé vedení bych chtěl zcela jednoznačně prohlásit, že odlišný názor na pojištění D.A.S. žádné negativní následky nenesl a nenese.

Pokud by byl benefit pojištění u pojišťovny D.A.S. sjednán jako možnost individuálního pojištění, nebylo by možné sjednat tak výhodnou cenu. Podmínkou této ceny je pojištění nejméně 20 000 členů. Tato informace také zazněla na celostátní konferenci při představování nabídky D.A.S., delegáti tedy tuto informaci před hlasováním měli k dispozici.

Sdělení, že finanční prostředky získané z navýšení členských příspěvků by měly být použity na platy nových právníků OS, neodpovídá realitě. V žádném případě by tyto prostředky nestačily na to, aby právníci OS byli k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Každý, kdo pracuje v nepřetržitém provozu, si umí spočítat, kolik zaměstnanců je na pokrytí nepřetržitého provozu třeba. Jen pro doplnění bych zde chtěl zopakovat informaci, která rovněž zazněla na krajských i celostátní konferenci: v současné době jsou na OS dva právníci jako zaměstnanci v součtu úvazků 1,5 a dva spolupracující advokáti.

K závěrům konference ZO FN Ostrava se nechci vyjadřovat. Jen chci podotknout, že spojování placení vyšších odvodů a pojištění D.A.S. je z hlediska usnesení celostátní konference irelevantní.

Pro úplnost uvádím citaci z usnesení celostátní konference:

Delegáti celostátní konference projednali a schválili:

– Změnu jednacího řádu CK pro hlasování o smlouvě s D.A.S. a úpravě finančního řádu tak, že pro přijetí návrhu je potřeba 2/3 většina hlasů.

– Návrh Pavla Michny zvýšit odvod členských příspěvků na OS o 15 Kč. Na základě tohoto návrhu bylo upraveno konečné znění finančního řádu.

– Uzavření smlouvy s D.A.S., pojišťovnou právní ochrany, a pověření vedení OS uzavřením smlouvy a zajištěním technického řešení.

– Na základě výše uvedených hlasování byla uložena povinnost pro ZO provést aktualizaci členské základny a zaslat aktuální seznamy členů na OS do 30. 11. 2016.

– Úpravu finančního řádu OS v čl. 56 a čl. 61 od 1. 1. 2017 v následujícím znění:

(56)     Výše odvodu na OS je stanovena paušální částkou ve výši 75 Kč měsíčně za každého člena odborové organizace, který je povinen platit základní členský příspěvek (viz čl. 37). V případě, že výše základního příspěvku u člena v příslušném kalendářním měsíci nedosáhne ani výše odvodu na OS, činí odvod na OS za tohoto člena v daném kalendářním měsíci 45 Kč. Za zaměstnance, který neměl žádný příjem po celý příslušný kalendářní měsíc, z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, se hradí 15 Kč.

(61)     Výše členských příspěvků a odvodů na OS je shrnuta v následující tabulce:

Členské příspěvky člena odborové organizace

Výše měsíčně

Základní příspěvek procentní sazbou  – viz čl. 38 písm. a)

nejméně 1 %

z toho odvod na OS

*) viz čl. 56 věta druhá

75 Kč

45 Kč *)

Základní příspěvek paušální částkou – viz čl. 38 písm. b)

nejméně 120 Kč

z toho odvod na OS

75 Kč

Udržovací příspěvek – viz čl. 40 písm. a),b),c),d)

nejméně 20 Kč

z toho odvod na OS

0

Udržovací příspěvek – viz čl. 40 písm. e) a čl. 56 věta třetí

nejméně 20 Kč

z toho odvod na OS

15 Kč

Tolik citace z usnesení celostátní konference. Z výše uvedeného vyplývá, že hlasování o navýšení odvodů a hlasování o pojištění D.A.S. byla zcela samostatná. Pro informaci uvádím, že pro uzavření smlouvy s pojišťovnou D.A.S. hlasovalo 94 delegátů, proti bylo 10 delegátů, zdrželo se 6 delegátů, šlo tedy o velice silnou podporu.

Na závěr bych chtěl připomenout, že v demokratické společnosti obecně platí, že pokud bylo nějaké rozhodnutí přijato většinou, platí toto rozhodnutí pro všechny členy společnosti, což se týká i rozhodnutí o navýšení odvodů na OS. Pojištění D.A.S. je členům OS nabízeno jako možnost, ne povinnost. Je tedy na rozhodnutí každého člena, jestli toto pojištění bude využívat.

Věřím, že i v ZO FN Ostrava toto pochopí a že spolupráce mezi OS a touto základní organizací bude pokračovat.

Podobné články

Aktuality 19. 5. 2017 / 8:58

Nabídku na 24 hodinovou právní pomoc jsem nadšeně přivítal

Jsem dlouholetým předsedou odborové organizace na zdravotnické záchranné službě. Vždy jsem velmi oceňoval právní pomoc poskytovanou naším odborovým svazem.

Aktuality 19. 5. 2017 / 8:47

S novým benefitem máme velmi dobrou zkušenost

Dovolte, abych se s vámi podělila o velmi dobrou zkušenost s novým benefitem pro odboráře – s odborovým pojištěním u společnosti D.A.S.

Aktuality 19. 5. 2017 / 8:39

První zkušenosti s D.A.S. už máme

Na začátku března jsme začali předávat našim členům kartičky pojištění právní odpovědnosti D.A.S., kterými se od dubna bude potřeba prokazovat při využívání služeb dalšího benefitu odborového svazu.

Načíst další
 
Napište nám