Zajišťovací fond v prvním čtvrtletí roku 2020

Také v roce 2020 vyplácí OS svým členům dary ze Zajišťovacího fondu. V prvním čtvrtletí bylo přijato na OS celkem 923 žádostí, schváleno bylo celkem 859 žádostí o dary v celkové výši 724 700 Kč. Oproti prvnímu čtvrtletí roku 2019 došlo k poklesu přijatých žádostí o 54, což bylo způsobeno hlavně poklesem počtu přijatých žádostí v březnu, kdy již naplno vypukla epidemie koronaviru a s tím související vyhlášení nouzového stavu. V dalších měsících je očekáván naopak nárůst přijatých žádostí. Zamítnuto bylo 31 žádostí, což je o 9 méně než ve srovnatelném období roku 2019.

V tabulkách uvedených níže jako soubory ke stažení najdete podrobnou statistiku.

Bohužel se stále opakují stejné důvody pro zamítnutí žádostí. Nejvíce zamítnutých žádostí bylo z důvodu pozdního zaslání žádosti na ústředí odborového svazu a také pro nesplnění podmínek pro přiznání daru ze Zajišťovacího fondu podle platného Statutu. Všechny zamítnuté žádosti uvedené v této kolonce byly zamítnuty proto, že se jednalo o pracovní neschopnost z důvodu pracovního úrazu, kdy je ve statutu výslovně uvedeno, že dar nenáleží při dočasné pracovní neschopnosti v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Chci vás proto znovu požádat o kontrolu, zda žádost splňuje všechny podmínky dané Statutem Zajišťovacího fondu. Ulehčíte tak práci sobě i zaměstnancům svazu, kteří agendu Zajišťovacího fondu zpracovávají.

Poměrně vysoký počet zamítnutých žádostí z důvodu, že člen již na danou událost v kalendářním roce čerpal, je způsoben i tím, že sice žádost byla odeslána na OS v roce 2020, ale událost (a nárok na čerpání daru) vznikla již v roce loňském, kdy člen již dar z tohoto důvodu čerpal. Rozhodujícím údajem je datum, kdy nárok na čerpání daru vznikl, a ne datum doručení na OS.

Připomínám, že výkonná rada OS 7. dubna schválila v návaznosti na vyhlášení mimořádných opatření a změny v legislativě související s pandemií COVID-19 změnu Statutu Zajišťovacího fondu pro čerpání daru při ošetřování člena rodiny s účinností od 1. 3. 2020.

Nově zní tento článek Statutu Zajišťovacího fondu takto:

h.    Dar při ošetřování člena rodiny

Dar náleží členovi, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu

a) ošetřování

  1.         I.            dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo
  2.      II.            jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo

b) péče o dítě mladší 10 let, protože

  1.         I.            školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v němž denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události,
  2.      II.            dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v němž denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo docházet do školy, nebo
  3.    III.            fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v §57 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona o nemocenském pojištění, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

V době platnosti mimořádných opatření vyhlášených v souvislosti s epidemií v roce 2020 dar náleží i při ošetřování člena rodiny podle podmínek stanovených zákonem 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

Dar se poskytne, pokud ošetřování člena rodiny trvalo déle než 6 kalendářních dnů. Dar se poskytne ve výši 700 Kč jedenkrát v kalendářním roce.

Žádost o dar při ošetřování člena rodiny se podává na předepsaném formuláři, přílohou žádosti je kopie dokladu o trvání nebo ukončení potřeby ošetřování (péče), kde je uveden žadatel o dávku. Žádost musí být doručena ústředí OS nejpozději do 3 měsíců ode dne vystavení tohoto dokladu.

c) Dar náleží i při ošetřování člena rodiny v podpůrčí době dávky nemocenského pojištění Dlouhodobé ošetřovné.

V praxi to znamená, že o dar při OČR může žádat i člen, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě ve věku od 10 let, které nedovršilo 13 let věku.

Žádosti se podávají stejným způsobem jako dosud (k žádosti se připojí doklad o OČR).

Výkonná rada také schválila s účinností od 1. 3. 2020 navýšení daru při pracovní neschopnosti na 900 Kč a navýšení daru při narození dítěte na 2500 Kč.

Připomínám, že již v únoru byly schváleny úpravy týkající se příloh k žádosti o dar při pracovní neschopnosti způsobené změnami v souvislosti se zavedením e neschopenky. Upravený text zní nyní takto:

Žádost o dar při dočasné pracovní neschopnosti se podává na předepsaném formuláři, přílohou žádosti je kopie dokladu o trvání (Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – Průkaz práce neschopného pojištěnce, nebo potvrzení zaměstnavatele) nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti žadatele.

V souvislosti se všemi výše uvedenými změnami byly upraveny formuláře žádostí o dar. Chci vás proto znovu požádat, abyste si z našich webových stránek stáhli nové formuláře a používali jen ty.

Děkuji všem za jejich současné obětavé nasazení a věřím, že všechny výše uvedené úpravy týkající se čerpání darů ze Zajišťovacího fondu pomohou našim členům snáze zvládnout toto nelehké období.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 13. 4. 2023 / 19:39

Zajišťovací fond v roce 2022

Také v roce 2022 byl Zajišťovací fond jednou z forem pomoci našim členům.

Aktuality 14. 3. 2022 / 15:33

Zajišťovací fond v roce 2021

Rok se s rokem sešel a přinášíme informace o využívání svazového Zajišťovacího fondu.

Aktuality 24. 9. 2021 / 11:43

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2021

Také v roce 2021 je tu Zajišťovací fond, aby pomáhal členům našeho odborového svazu.

Načíst další
 
Napište nám